ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู่ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียม โอเชี่ยน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน  เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เน้นให้คุณค่าคนมากกว่าเครื่องจักร ต้องการยกระดับคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน มีส่วนในการสร้างความสุขให้กับผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าดีและปลอดภัย โดยการสร้างงานด้วยต้นกำเนิดวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากดินแดนลังกาสุกะ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการประมง ที่ได้ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและวัตถุดิบดั้งเดิมเป็นหัวใจสำคัญ เป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจมีกำไรคืนสู่ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

สร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน 100 คน   ได้แก่ กลุ่มประมง กลุ่มแปรรูป ในชุมชนลังกาสุกะ บ้านบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ด้วยการสร้างมูลค่าเพิมให้กับผลผลิตทางการประมง มีกำไรคืนสู่ชุมชน ทำให้คนในชุมชนอยุ๋ดีกินดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ครอบครัวมีความสุขและยั่งยืน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

แก้ไขปัญหาคนในชุมชนย้ายไปทำงานต่างถิ่นประเทศมาเลเซีย เกิดจากปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพสร้างานและรายได้ให้กับคนในชุมชนและยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาการว่างงานและปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและรายได้ด้านเศรษฐกิจฐานรากให้มีความยั่งยืน

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันหลายมิติที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในวงกว้างทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสังคม การเจริญทางเศรฐกิจค่อนข้างต่ำ เมื่อเที่ยบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ( GDP ) ของภาคใต้ ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3.2 ของประเทศ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0862873882
Email: mariamocean712@gmail.com
Website: http://WWW.setsocialimpact.com
Facebook: https://www.facebook.com/Mariamoceanthailand

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

แม้ปลายด้ามขวางของไทยจะมีความไม่สงบติดต่อกันมาหลายปี และจากปลาที่คนเมืองเมืองไม่ให้ราคา เรามารวมกลุ่มพึ่งพาตัวเองนำปลามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการประมงให้มีราคาที่สุงขึ้น ทำให้กลุ่มประมงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก 500 บาทต่อวันขึ้นมาเป็น 750บาท-15000 ต่อวัน ทำให้กลุ่มประมงสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
ผู้เข้าชม  595