บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เดลต้า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงานทดแทนได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์ไฮบริด (HEV)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ในฐานะที่เป็นบริษัทฯ เป็นเสมือนพลเมืองคนหนึ่งของโลก เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน "มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า" ตามพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั่วทั้งกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้เรายังยึดถือหัวใจของแบรนด์ของเราที่ว่า “Smarter. Greener. Together.” เป็นปรัชญาในการดำเนินกิจการควบคู่ไปด้วย บริษัทฯ พยายามอยู่เสมอที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้เบื้องหลัง จากการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวันที่ 28 เมษายน 2559 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จึงถูกผนวกรวมเข้ากับกลยุทธและการดำเนินงานของเดลต้าประเทศไทยและบริษัทย่อย บริษัทไม่เพียงแต่สื่อสารเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 เป้าหมายหลักสู่บุคลากรของบริษัท แต่ยังสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่ค้า และนักลงทุนอีกด้วย เดลต้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒน่ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาตินี้จะก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน
นายเซีย เชน เยน ประธานบริหาร ประกาศทิศทางการดำเนินงานของเดลต้าฯตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในการประชุมคู่ค้าประจำปี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายของบริษัทฯ โดยนโยบายนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ความเคารพเรื่องสิทธิมนุษยชนและให้ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชน เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ • ดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและให้มีสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ • สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น • ส่งเสริมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ และร่วมมือกันทำงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม • ลงทุนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมวลมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกและสิ่งแวดล้อม • ให้ผู้บริหารทุกสายงานให้ความร่วมมือ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันดำเนินงานตามนโยบายนี้ ให้ประสบความสำเร็จ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การจัดการพลังงาน, การจัดการก๊าซเรือนกระจก
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4858