บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เติบโตและขยายธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนได้ผนึกอยู่ในองค์กรมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากการจัดโครงสร้างองคืรของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสังคม และชุมชนสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารจัดการองคืกรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
การดำเนินธุรกิจเพื่อไปสู่ความยั่งยืนจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1) บริษัทฯ ต้องสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกับเสริมหนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ 2) บริษัทฯ ต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมที่จะนำไปสู่ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 3) บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับจากสังคม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปประกอบกิจการ บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความสำคัญในการสื่อสาร เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชนในลักษณะ “เพื่อนบ้านที่ดี” สนับสนุนการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพของสังคม สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งเป็นเป้าหมายหนึ่งของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินการมาโดยตลอด ในปี 2558 กิจการของบริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยรวมแบ่งเป็นการส...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ ธนาคารหมู่บ้านปู่เจริญ หมู่ 12 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เช่น 1) บริษัทฯ สนับสนุนเงินกองทุน จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นทุนเรือนหุ้น โดยจัดสรรให้ 2 ครั้ง ตามสัดส่ว...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ งานพัฒนาชุมชน
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1748