บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแล ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เอสซีจี มุ่งมั่นสร้างความเจริญเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคที่ดำเนินกิจการ ควบคู่กับการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้อุดมการณ์ "ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม"

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

โครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วยแก้ปัญหาน้ำขาด น้ำเกิน น้ำเสียให้กับชุมชน โดยเอสซีจีน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำมาเป็นแนวปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื...

อ่านต่อ...

เอสซีจึสนับสนุนกีฬาแบดมินตันมากว่า 35 ปี ตั้งแต่ปี 2524 โดยร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันแบดมินตันตั้งแต่ระดับเยาวชนในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ต่อมาในปี 2550 สำนักงานทรัพย...

อ่านต่อ...

เอสซีจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการพัฒนาทักษะและศักยภาพพนักงานขับรถ จึงจัดตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและความสามารถพนักงานขับรถของบริษัทในเครือเอสซีจี คู่ค้า และหน่วยงานภายนอก รวมถึงส่งเสริมการขับขี...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน 100000000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ เทคโนโลยี
จ้างงานคนพิการ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

ในสังคมอันกว้างใหญ่ยังมีพื้นที่และผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะการใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาเด็ก เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง
ข่าวสาร SCG 1 ส่วนนี้แก้ไข ข่าวสาร SCG 1 ข่าวสาร SCG 1
ผู้เข้าชม  6795