บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสมำเสมอ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และเอาใจใส่ในผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการค่อยๆเข้าไปมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบทางสังคม การจัดตั้งและขยายกองทุนเพื่อทำกิจกรรมชุมชนและสังคมจะช่วยให้เกิดกรอบความคิดและการทำงานอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำตัญ ซึ่งบริษัทฯได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ในพันธกิจและภารกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรกำไรจำนวนร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1.75 ล้านบาท และไม่เกิน 25 ล้านบาทต่อปี ให้เป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับการใช้เงินสำรองดังกล่าวจะพิจารณาโดยผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบเป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
8 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนในการค้นคว้าและการพัฒนาเครื่องมือแพทย์
ในปี 2558 บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงิน 223,000 บาท ในโครงการ "ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่ 17" ให้กับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์พาณิชยนาวี เพื่อนำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวม...

อ่านต่อ...

ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 61,200 ซีซี.
บริษัทฯ ได้ประสานงานกับสภากาชาดไทยให้หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคที่สำนักงานบริษัทฯ มาตั้งแต่อดีต และในปี 2559 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม มีจำนวนโลหิตรวม 41,400 ซีซี
ในปี2559 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 346,600 บาท ในโครงการ “ห่มผ้าให้น้อง ครั้งที่18” ให้กับ คณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีเพื่อนำไปปรับปรุงถนนทางเข้าโรงเรียน สนามเด็กเล่น และ ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดหาหนังสือสมทบในห้องสมุดให้เหมาะกับการพัฒนาของเด็กนักเรียน และ จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการที่นำเสนอ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1226