บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
รักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน พร้อมพัฒนาศักยภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่เพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อาทิ โครงการส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี โครงการส่งเสริมน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค และโครงการส่งเสริมเกษตรกรชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพและรายได้เสริม โครงการให้ความรู้ด้านบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อ "อุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม' ที่จังหวัด สมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง ปทุมธานี สระบุรี จำนวนกว่า 3,000 บริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 456 หน่วยงาน รวม 2,089 คน แบ่งออกเป็นบริษัท 440 บริษัท หน่วยงานราชการ 3 หน่วยงานและสถาบันการศึกษา 13 สถาบัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริการที่ดี และการส่งมอบบริการเพื่อสร้างความประทับใจ (CSR in Process) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่อยู่นอกกระบวนการทางธุรกิจ (CSR after Process) ที่มุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยในปี 2558 การดำเนินธุรกิจ "ชุมชน" เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเข้าใจในพื้นฐานการทำงานด้วยความโปร่งใส การดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ โดยแบ่งโครงการในปี 2558 เป็น 4 โครงการหลัก
บริษัทฯได้จัดให้มีการป้องกัน ควบคุม หรือบำบัด กลิ่น อากาศเสีย และฝุ่นละออง จากการประกอบกิจการ เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานภุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ ...

อ่านต่อ...

เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ได้รรับความเดือดร้อนจากปัยหาในด้านต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน ได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้พ...

อ่านต่อ...

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงไว้สืบต่อไปและในปี 2558 นี้ เบตเตอร์ฯ ได้พาคุณแม่ไหว้พระทำบุญ ซึ่งจัดขึ้นในวันม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยพากลุ่มคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่โดยรอบศูนย์บริหารฯ จังหวัดสระบุรี ไปเที่ยวพักผ่อนไหว้พระในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการคืนกำไรและร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้เติบโตไปพร้อมๆกัน ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒน...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1610