บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมไว้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยควบคุมกระบวนการผลิตและวัตถุดิบเหลือใช้ของบริษัทฯ ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการผลิตออกจำหน่ายในรูปเศษวัสดุ สำหรับของเสียจากกระบวนการผลิต ได้นำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และอยู่ในการควบคุมดูแลจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดทำและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดำรงรักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานของพนักงาน การปฏิบัติต่อชุมชนที่ดี นอกจากนี้คระกรรมการยังส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 ได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาตรฐานที่ได้รับมาปรับปรุงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของกิจการควบคู่ไปกับความยังยืนของชุมชน โดยได้ดำเนินธุรกิจโดยเน้นหลักการ Creating Shared Value (CSV) ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบว่าโดยสภาพแล้วชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานในจังหวัดชุมพร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง บริษัทฯได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้ -ถ่่ายทอด Know-how ที่บริษัทมีความรู้ความชำนาญสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -ในด้านการใช้น้ำ บริษัทมีการใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 1,531 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประมาณ 70% เป็นน้ำประปา และอีก 30% เป็นการหมุนเวียนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบ Reverse Osmosis ทำให้ในปี 2558 สามารถลดการใช้น้ำประปาได้มากกว่า 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและยังเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อชุมชนในช่วงที่มีภัยแล้ง ซึ่งอาจมีภาวะขาดแคลนน้ำประปา -สร้างระบบไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถเริ่มนำแก๊สดังกล่าวมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ได้ตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง -ในเรื่องการจ้างงาน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คนทุกเพศสามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตบุตรหลานของพนักงาน ซึ่งผลจากนโยบายต่างๆ ดังกล่าวทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสและความสะดวกให้ชาวบ้านในชุมชนให้สามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้มากขึ้น -นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการคำนึงถึงชุมชน อาทิเช่่น -กิจกรรม ซีเฟรชบริจากโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ชุมพร โดยจัดขึ้นทุก 4 เดือน -ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับประชาชน และอบต.ปากน้ำ -การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน -โครงการสวนอาหารเพื่อน้อง เป็นโครงการที่ให้นักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะเห็ดในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หรือจำหน่าย ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ และลดค่าครองชีพ -ปล่อยลูกกุ้งคืนสู่ธรรมชาติ
เป็นโครงการที่ให้นักเรียนปลูกพืชสวนครัวและเพาะเห็ดในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นำผลผลิตที่ได้มาบริโภค หรือจำหน่าย ซึ่งเป็นการเสริมรายได้ และลดค่าครองชีพ
สร้างระบบไบโอแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยสามารถเริ่มนำแก๊สดังกล่าวมาผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ต้นปี 2558 ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  5367