บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็กและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
เราจะเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตพลังงานขนาดเล็กและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลุ่มสหโคเจนได้กำหนดแนวทางในการประกอบกิจการร่วมกับสังคม (Social Business Enterprise) เพื่อพัฒนาและดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อมตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

การศึกษาถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน สังคมและประเทศชาติ กลุ่มสหโคเจนจึงจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจัดซื้อหนังสือ ตำราเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาละเครื่องคอมพิวเตอรื มอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ...

อ่านต่อ...

เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา กลุ่มสหโคเจนได้มอบทุนการศึกษาผ่่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการการศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 นอก...

อ่านต่อ...

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มสหโคเจนกับชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจัดให้มีกิจกรรมด้านกีฬาสัมพันธ์ข...

อ่านต่อ...

กลุ่มสหโคเจนมีนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพของคนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหน่วยพทยืเคลื่อนที่บริการให้ความรู้ ตรวจรักษาอาการและการป้องกันโรคให้แก่ประชา...

อ่านต่อ...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่น ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กลุ่มสหโคเจนได้นำเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามขนาดกำลังการผลิตและประเภทของโรงไ...

อ่านต่อ...

จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ การจัดสรรการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีคุรค่า โดยจัดสรรแบ่งพื้นที่เพื่อปลูกป่าอนุรักษ์และการปลูกป่าไม้เสรษฐกิจเพื่อใช้สร้างรายได้แล...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2097