บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับสำหรับเหล็กก่อสร้างตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับสำหรับเหล็กก่อสร้างตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทประสงค์ที่จะทำธุรกิจบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมต่อสังคมโดยรวม บริษัทมีหน้าที่ในการปรับปรุงพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเท่านั้น หากแต่ยังหาวิธีที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในส่วนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี และการยอมรับในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นปัจจัยหลักของการดำรงอยู่ของบริษัท พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตขอ...

อ่านต่อ...

บริษัทตระหนักดีว่าเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่จะเติบโตเป้นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น การดูแลและส่งเสริมพัฒนาทางด้านการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กและ...

อ่านต่อ...

กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เน้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กรชุมชนโดยรอบและด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับเป้าหมายของเราในการรักษาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่า 1.0 ตันต่อตันของเห...

อ่านต่อ...

บริษัทได้ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมค่ายอาสาสมัครของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่่างๆ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2365