บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เราดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามสิ่งนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจของเราจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า และต้องดีต่อพนักงาน รวมทั้งสังคมของเรา ดังคำกล่าวที่ว่า "ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน" ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา ที่จะเป็นกลุ่มบริษัทไทยที่เป็นผู้นำในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านสังคม องค์กร และพนักงาน เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ตามวิสัยทัศน์ด้านสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิ การนำองค์ความรู้ที่บริษัทมีมาส่งเสริมชุมชนโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตัวอย่าง รวมถึงเป็นการไปดูแลบ้านหลังแรกของพนักงานในชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ ตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7 ด้าน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ด้านพัฒนาคน ด้านการบริการจัดการชุมชนและด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการที่บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโคกขี้เหล็ก ซึ่งมีพนักงานของบริษัทอาศัยอยู่ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จากข้อมูล จปฐ.สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อเดือ...

อ่านต่อ...

บริษัทได้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำนาปลอดสารเคมีไปถ่ายทอดและให้ความรู้ โครงการ"ตำรวจเขาฉกรรจ์ เดินตามรอยเท้าพ่อ" เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้กับข้าราชการตำรวจ แม่บ้านตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังห...

อ่านต่อ...

จากข้อเสนอแนะของพนักงานว่าเกิดภัยแล้ง บริษัทได้เข้าไปสานเสวนากับผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงร่วมกันทำฝายขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 14,400 ลบ.ม. พื้นที่ไร่สวนได้ประโยชน์ 156 ไร่ และในปี 2...

อ่านต่อ...

โรงเรียนได้ส่งมอบให้กับนักเรียนที่มีความยากลำบากในการเดินทางมาโรงเรียน จำนวน 10 คัน บ้านของนักเรียนส่วนหนึ่งจะอยู่บริเวณรอบๆโรงเรียน คิดเป็นประมาณ 2-3 กิโลเมตร ซึ่งเวลานักเรียนมาโรงเรียนก็จะมีบางคนให้ญาติขับรถจักรย...

อ่านต่อ...

บริษัทร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อการซ่อมสร้างรถสามล้อโยกให้ชมรมคนพิการ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการเดินทางและประกอบอาชีพโดยการขอรับบริจาครถสามล้อโยกและนำมาซ่อมโดยอาสาสมัครพนักงานของบริษัทและนกเรียนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการได้ 11 คัน
บริษัทได้จัดทำชุดของขวัญปีใหม่เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ได้จ้างกลุ่มทอผ้าขาวม้า ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ต.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านเศรษฐกิจพอเพียงของบริษัท ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน กว่า 84,000 บาท

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1960