บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในพื้นที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับแนวคิด "ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สังคมไทย" มาอย่างยาวนานถึง 26 ปี โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษสร้างสรรค์สังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดประกวดประติมากรรม การจัดประกวดถ่ายภาพ การจัดประกวดเรียงความ กิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้เป็นอภินันทนาการสู่ประชาชนฟรี กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมด้านสังคม กิจกรรมด้านสุขภาพ กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
บริษัทฯ จัดอบรมสัมมนาในหลากหลายประเภทความรู้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการอภินันทนาการ ฟรี มอบให้แก่ลูกค้าโครงการศุภาลัย สมาชิกศุภาลัยแฟนคลับ ประชาชนทั่วไป พนักงานศุภาลัย รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ สำหรับปี 25...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ จัดงานแสดงศิลปกรรมการกุศล "พลังแห่งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม" ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดพู่กันจีน และนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะภายในงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภาพที่แสดงจะมอบให้กับผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
บริษัทฯ ผลิตหนังสือให้ความรู้ แจกฟรี มอบให้ครอบครัวศุภาลัยและประชาชนทั่วไป โดยจะดำเนินการคัดสรรข้อมูลที่มีประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ เรื่องสุขภาพ ฮวงจุ้ย หลักธรรมะในการดำเนินชีวิต เป็นต้น เพื่อส่งมอบความสุขในช่วงเท...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ เน้นการดูแลสภาพแวดล้อมโครงการให้ดีอยู่ตลอดเวลา โดยหากโครงการใดมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโครงการ ลูกค้าสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาได้ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการที่บริษัทฯเข้าไปดูแลความ...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน ทั้งวัด มัสยิดหลายแห่ง พร้อมช่วยวางผังออกแบบอาคารต่างๆ ในวัด โดยให้คำแนะนำ และร่วมมือกับกรมศิลปากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาตลาดทุน โดยบริษัทฯบริจาคเงินจำนวน 8,500...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ การออกแบบบ้าน/อาคารกิจการเพื่อสังคม
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2457