บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

การดูแลหรือส่งเสริมชุมชน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างจิตสำนึกในบริบทของความยั่งยืน ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากบริษัทฯ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การผลักดันภาคชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันก็เป็นสิ่งที่บริษัทน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ดังนี้
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็งณโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ เข้าไปเสริมสร้างกำลังใจและสร้างความสุข...

อ่านต่อ...

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 บริษัทฯได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็งณโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีโดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ เข้าไปเสริมสร้างกำลังใจและสร้างความสุขให้...

อ่านต่อ...

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็งณโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ เข้าไปเสริมสร้างกำลังใจและสร้างควา...

อ่านต่อ...

บริษัทฯให้การสนับสนุนในการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและให้ทุนอาหารกลางวันสำหรับโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่งซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมดครงการจำนวน 60 คนโดยได้เปิดการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้ส...

อ่านต่อ...

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 10,000 ต้น บนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ ท้องที่หมู่ 6 บ้านห้วยกรุ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 20 ไร่ โดยมีผู้เข้าร...

อ่านต่อ...

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯได้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง โดยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะ เข้าไปเสริมสร้างกำลังใจและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดย...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  6350