บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีกิจการครอบคลุม 14 ประเทศ และส่งออกไป 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุมประชากรกว่า 3 พันล้านคน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน” ด้วยการสร้างและปรับสมดุล ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นความยั่งยืนจากการประเมินกระแสโลกและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีกิจการครอบคลุม 14 ประเทศ และส่งออกไป 5 ทวีปทั่วโลก ครอบคลุมประชากรกว่า 3 พันล้านคน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ “ความยั่งยืน” ด้วยการสร้างและปรับสมดุล ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นความยั่งยืนจากการประเมินกระแสโลกและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนโยบายและทิศทาง CSR ดำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดูแลพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น สุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค ความมั่นคงและความสุขของพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นต้นทุนของ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้คงอยู่

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

1. ความปลอดภัยอาหารและสุขอนามัยของผู้บริโภค 2. การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง 3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาและดูแลบุคลากร 5. การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทตระหนักดีว่าทุกวินาทีของการดำเนินงาน คือความปลอดภัยในชีวิตและการมีสุขภาพดีของทุกคน บริษัทจึงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รสชาติดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในราคาที่...

อ่านต่อ...

ด้วยตระหนักดีว่า “คู่ค้าธุรกิจ” และ “ชุมชน” คือ ห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพทั้งในด้านคุณค่า รสชาติ และความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ บนพื้นฐานของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังค...

อ่านต่อ...

การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการรักษาสมดุลของระบบนิเวศนับเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารและการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ด้วยเหตุนี้ บริษัทในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3997