บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil) 2 ) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติดตั้ง ด้วยการนำมารีดลอนขึ้นรูป ทำหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน บานเกร็ด ช่องลม และแผ่นปูพื้น เป็น 3) ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่การขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กในลักษณะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะได้ชิ้นส่วนเหล็กที่จะนำไปใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามขนาดที่ต้องการ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วนโลหะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การนำเหล็กม้วนมาตัดจำหน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี 2 ลักษณะ คือ เหล็กแผ่น (Cutting Sheet) และเหล็กม้วน (Slitting Coil) 2 ) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าเหล็กเคลือบ เพื่อนำมาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติดตั้ง ด้วยการนำมารีดลอนขึ้นรูป ทำหลังคา ผนัง ฝ้าเพดาน บานเกร็ด ช่องลม และแผ่นปูพื้น เป็น 3) ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้แก่การขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กในลักษณะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งจะได้ชิ้นส่วนเหล็กที่จะนำไปใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปท่อเหล็ก (Steel Pipe) เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าตามขนาดที่ต้องการ

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

วิสัยทัศน์ขององค์กร "มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาล ด้วยเข้าใจถึงและเข้าร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย กับทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ" พันธกิจ ต่อพนักงาน สร้างความปลอดภัยในการทำงาน และมุ่งพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจโดยมีธรรมาภิบาลการบริหาร ต่อชุมชน/สังคม เอื้อเฟื้อต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ค่านิยมที่พึงประสงค์ขององค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทคือการทำงานเป็นทีมและมีจิตอาสาซึ่งเป็นค่านิยมสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบัติซึ่งทำเกิดปณิธานขององค์กรที่ว่าด้วย “พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสังคมไกลและใกล้ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม มาตรฐาน มอก. ๙๙๙๙ เล่ม ๑-๒๕๕๖ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเมือง และกฎระเบียบ ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีความสุข ต่อไป
SSSC ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมฟื้นฟูโบราณสถาน วัดทุ่งทะเลหญ้า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อื่นๆ องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  3396