บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ก้าวสู่การขยายกลุ่มเครือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักมุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีครบวงจร บริหารงานยึดหลักธรรมภิบาลควบคุ๋กับการตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรและตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจ จะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมเคารพในสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบริษัทฯ มีกิจกรรมในการช่วยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ต่อมาได้มีแนวคิดริเริ่มทำโครงการระยะยาว 5 ปี ในปี 2552 จึงมีการจัดทำโครงการแรกนำร่องคือ โครงการห้องสมุดไอทีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย "Library IT by Synnex" ด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมของประเทศในวงกว้าง โดยธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี อาทิเช่น สินค้าที่เป็นซอฟท์แวร์โปรแกรมต่างๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมในด้านการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ทันกับโลกของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้กับประเทศของเรา
ในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการต่อเนื่องระยะยาว คือ "โครงการช่างนอกกรอบ" วัตถุประสงคืเพื่อให้กับเยาวชนสายวิชาชีพในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ได้เรียนรู้จากอ...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ด้านิส่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุ้มค่า สร้างเป็นวัมนธรรมองค์กร การส่งเสริมให้ช่ยกันดูแลรักษา ปกป้อง ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่า...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ จัดทำ "โครงการสวนผักลอยฟ้า หลังคาสีเขียว" วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างหน่วยงานในองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดคือการช่วยลดความร้อนบนหลังคาอาคารได้ช่วยป...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เทคโนโลยี
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2310