บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งเป็นผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าที่สุด อีกทั้งเป็นผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทและบริษัทย่อยยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ชุมชน และยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

นอกจากวิสัยทัศน์หลักของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรังสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะมีต่อส่ิงแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบ และพร้อมทั้งสนับสนุนสังคมสร้างความเข็มแข็ง และอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างเสมอมา

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2454