บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

มุ่งมั่นที่จะใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยี
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นที่จะใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยกลไกทางเทคโนโลยี

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียและจัดลำดับความสำคัญออกเป็น 6 กลุ่ม อันได้แก่ผู้ถือหุ้น พนักงาน องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ชุมชนและคู่ค้า โดยกำหนดหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบและช่องทางที่ชัดเจนในการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างคุ้มค่า

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เป็นโครงการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปในการปฏิบัติงานของการเผาทำลายสิ่งปฏิกูลฯ โดยกิจกรรมที่บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมการเข้าเยี่ย...

อ่านต่อ...

เป็นโครงการที่บริษัทฯ สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบ จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม, โครงการหน้าบ้านน่ามอง,โครงการจับมือชุมชนคัดแยกขยะ, โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ปลูกป่าชายเลนรักษาระบบนิเวศน์ เป็นต้น
ได้ร่วมนำเสนอในรูปแบบจดหมายข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการของเสียอันตรายผ่านบูธนิทรรศการ การส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานผ่านกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย และกิจกรรมผ่านสื่อในรูป...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ วิทยากรบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ ช่องทางบริการ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1427