บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ความสำเร็จต่างๆ ที่ผ่านมาและก้าวหน้าต่อไป เริ่มมาจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องภายในบริษัทฯ ออกสู่สังคมภายนอก โดยเริ่มจากการร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ และการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพนักงานไปสู่ครอบครัวพนักงาน ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ไปสู่สังคม โดยบริษัทฯมองว่าธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสำคัญและควรที่จะพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย และยังจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาคมอาเซียนที่เราเป็นส่วนหนึ่งมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้อย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

PPS ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเชื่อว่าการที่เราทำให้สังคมดี ย่อมทำให้ PPS และพนักงานของ PPS ดีไปด้วย และการทำสิ่งดีๆ นั้นเองที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ดี ดังนั้น เราจึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่สั่งสมภายในบริษัทฯ ให้ออกไปสู่สังคมรอบข้างโดยไม่คิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในส่วนด้านวิศวกรรมจาก Training center ของเราไปให้วิศวกรที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดูฟรีผ่านทาง Youtube channel และหากเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรรมที่น่ารู้ให้กับบุคคลทั่วไปแล้วละก็ เราก็มีวิธีการในการสื่อสารที่เหมาะสมกับเขาเหล่านั้น เพื่อที่ว่าอาจจะมีใครเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นได้บ้าง ดังชื่อกลยุทธของแผนความยั่งยืน ที่เรียกว่า PPS Ignite จุดประกายให้เกิดสังคมที่ดี
PPS มีจิตมุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเพื่อสังคม โดยพยายามเผยแพร่ความรู้ที่สั่งสมมาทั้งหมดกลับคืนสู่สังคมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งพัฒนาชุมชนให้เติบโตเคียงคู่กันไปกับ PPS อย่างยั่งยืน ผ่านช่องทางการสื่อสารหลายๆ ช่องทาง อาทิ A...

อ่านต่อ...

PPS สนับสนุนส่งเสริมให้วิศวกรมีความรักในวิชาชีพ และชักชวนให้วิศวกรอื่นๆ เข้าร่วมเป็นสังคมของวิศวกรที่ดี ที่ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ความเป็นวิศวกรที่ดีให้ความรู้กับประชาชนและวิศวกรทั...

อ่านต่อ...

โครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง การเข้าไปทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ชุมชนโดยรอบโครงการเป็นเรื่องที่พนักงาน PPS ใส่ใจทำเสมอมา และการทำชุมชนสัมพันธ์นั้น จะทำค...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2205