บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ด้วยวิสัยทัศน์ "World Class" และค่านิยมองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ "Quality of Details" ภายใต้ความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน และความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าที่หลากหลายและประหยัดพลังงาน บริษัทจึงตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทุ่มเททรัพยากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การปฏิบัติต่อคู่ค้าธุรกิจ ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพเพื่อความยั่งยืน และสมการความยั่งยืน Q+R=S

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยการกำหนดงบประมาณไว้ 1.5%ของกำไรสุทธิเพื่อใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัวและเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของบริษัทฯ โดยโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการอนุมัติจากการทำแผนธุรกิจประจำปี และตรวจสอบความโปร่งใสโดยผู้ตรวจสอบภายใน กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นมาจากความต้องการหรือข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำร้องเรียน ของคนในชุมชนโดยผ่านกิจกรรมสำคัญประจำปี คือ "เสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี" โดยการเปิดบ้าน "คิวทีซี" ให้ผู้นำชุมชน โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ชาวบ้านทั่วไป ฯลฯ เข้ามาร่วมหารือกัน พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการสื่อสารกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และให้การยอมรับสถานะของบริษัทฯ ในสังคม
การจัดงานเสวนาฯ ในปี 2558 มีผู้นำชุมชน ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาล และชาวบ้านในชุมชนมาร่วมงานกว่า 120 คน บริษัทฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตลอดจนการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ในงานเสวนาประชาคม ชุมชนพบคิวทีซี ในปี 2558 บริษัทฯจัดให้บริการ "นวดดัดจัดสรีระ" ฟรีแก่ผู้มาเข้าร่วมเสวนาฯ โดยทีมนวดจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน (Social Health Enterprise:SHE) จำนวน 12 เตียง ทั้งนี้ได้เชิญนายแพทย์พูลชัย จ...

อ่านต่อ...

โครงการนี้เกิดขึ้นจากผลการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยการสร้างสัมมาชีพ "นวดดัดจัดสรีระ" ให้กับนักเรียนที่สมัครใจ ฝึกสอนท่านวดซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา โดยครูฝึกจากวิสาหกิจสุขภาพชุมชน ใช้...

อ่านต่อ...

เนื่องจากบริษัทฯได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA ให้กับโรงเรียนบ้านมาบเตยเมื่อปี 2555 และได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าตามกำหนดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 พบว่าทางโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบไฟฟ้าภายในอ...

อ่านต่อ...

บริษัทได้จัดกิจกรรม "มินิคอนเสิร์ตร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว@เนปาล" ขึ้นโดยชมรมคนรักดนตรี รวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานและผู้บริหารได้ทั้งสิ้น 43,326 บาท พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือผ่านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนำเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทาง คิวทีซีได้มอบให้กับค่ายสรรสาระของมหาวิทยาลัย...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2462