บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

กลุ่มเอ็กโก อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูล ด้วยการร่วมมือกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ร่วมคิด ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคมส่วนรวม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน เพื่อร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ สำหรับโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง ภายใต้ความร่วมมือของเอ็กโก กรุ๊ป สำนักนโยบายแลแผนพลังงาน (สนพ.) และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ด้วยกิจกรรมสื่อความหมายและการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติเป็นสื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ป่าต้นต้ำ ภายใต้ความร่วมมือของเอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
พัฒนาไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กสำหรับชุมชน เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ตามแนวทาง "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเอ็กโก กรุีป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และกรมอุทยานแห่งชาติฯ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย - เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกระโรม พรหมโลก อ้ายเขียว อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1291