ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

G-Lab หรือ ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลักโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรของวิสาหกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น
ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
G-Lab หรือ ศูนย์นวัตกรรมสังคม ภายใต้วิทยาลักโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรของวิสาหกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำมาใช้เพื่อสร้างระบบนิเวศของวิสาหกิจเพื่อสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เป็นสนามเด็กเล่นให้กับนักศึกษา เป็นห้องสมุดให้กับประชาชนทั่วไป ที่สนใจหาประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

G-Lab มุ่งเน้นการสร้างและสนับสนุนความรู้ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคม ในรูปแบบหลัก 3 ประการ คือ 1) Research ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างผลกระทบทางสังคม 2) Workshop ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ และ 3) Co – creation ทำงานร่วมกันกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมหรือแก้ไขปัญหาทางสังคมให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ G-Lab ยังเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆเข้าหากันผ่านกิจกรรมต่างๆที่ G-Lab จัดอย่างต่อเนื่องด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. สร้างองค์ความรู้ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ 3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: glab@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ทุนการศึกษา

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ Globish อังกฤษแนวใหม่ใครๆก็พูดได้ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประเมินหลักสูตรอบรมผู้ประกอบวิสาหกิจในโครงการบ่มเพาะหลักสูตรผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อมวลชน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องแวนด้า 2 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น สามารถเบิกค่าเดินทางได้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมเสวนากรุณานำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อนำมาเบิกค่าเดินทาง หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086 - 3457143
ผู้เข้าชม  1970