บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนคุณภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนคุณภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย และช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนคุณภาพโดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

คุณภาพการศึกษาไทยตกต่ำทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศเอง ต้นตอเกิดจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ครู 1 คนต้องสอน 4-5 วิชา ในขณะที่ครูในทุกพื้นที่เองก็มีภาระงานมากทั้งงานตรวจประเมินงานกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลทำให้มีเวลาดูแลเด็กน้อยลง ผลที่เกิดขึ้นก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะในวิชาที่ยาก ส่งผลทำให้มีเด็กเลิกเรียนกลางคันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีปัญหาสังคมที่เกิดจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับคุณครูในห้อง ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านคอนเทนต์คุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เปลี่ยนการเรียนรู้จาก 1:40 ในรูปแบบเดิมให้เป็น 1:1 ในรูปแบบใหม่ โดยระบบการเรียนนี้ประกอบไปด้วย
ทั้งส่วนที่เป็นดิจิตอลไฟล์และส่วนที่เป็นตำราเรียน-แบบฝึกหัด รวมไปถึงซอฟแวร์การจัดการแกนกลางที่มีระบบทดสอบ
มีระบบรายงานผลที่ช่วยลดภาระครูได้จริง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและคุณครู ระบบนี้คุณครูสามารถปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยาย (ผู้ป้อนความรู้) สู่การเป็นผู้สอน (หรือ coach ที่กระตุ้นการเรียนรู้)ได้อย่างสมบูรณ์

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

คุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนสูงขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระครู ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตัวอย่างโรงเรียนสหวิทย์ที่สุพรณณบุรีมีคะแนนโอเน็ตสูงขึ้นกว่า 30% ในการใช้ระบบเพียง 3 ปี สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ส่งผลทำให้อัตราเด็กเลิกเรียนกลางคัน(Dropout)ลดลง อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมและสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทยในอนาคตให้เกิดขึ้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02-251-4569 , 061-356-6956
Email: info@learn.co.th
Website: http://www.learneducation.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/LearnEducationThai

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ การเชื่อมโยงภาครัฐาและบริษัทเอกชน
ผู้เข้าชม  2334