บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด

สร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ และด้านการสร้างความตระหักต่อคนพิการในสังคม
บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
สร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ และด้านการสร้างความตระหักต่อคนพิการในสังคม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society) ผ่านการทำงานสามด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ, และด้านการสร้างความตระหนักต่อคนพิการในสังคม

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เริ่มต้นจากการไปเป็นอาสาสมัครสอนการบ้านเด็กตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดของคุณฉัตรชัย (คุณต่อ) จากประสบการณ์นั้นทำให้คุณต่อได้เรียนรู้ถึงความยากลำบากในการเรียนการสอนของเด็กตาบอด และได้ทราบว่าสื่อที่ใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเรียนรู้ของเด็กตาบอด คุณต่อจึงได้เริ่มพัฒนาสื่อการศึกษาและของเล่นให้กับเด็กตาบอด โดยช่วงแรกเป็นการนำไปแจกและทดลองตามโรงเรียนเพื่อฟังผลตอบรับ ต่อมาจึงได้สร้างเป็นธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและรองรับการขยายงาน กลายเป็นบริษัท กล่องดินสอ จำกัด ในปี 2556 และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ Banpu Champion for Change ปี2 และอีกหลายโครงการ ต่อมา เมื่อคลุกคลีกับคนตาบอดมากขึ้น ทำให้ทีมงานได้เรียนรู้ว่าปัญหาใหญ่ของคนตาบอดไม่ใช่เรื่องการศึกษา แต่เป็นเรื่องการขาดโอกาส จึงได้ขยายขอบเขตงานออกเป็นสามด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาการศึกษา, ด้านการสร้างอาชีพ, และด้านการสร้างความตระหนักต่อคนพิการในสังคม โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (Inclusive Society)
บริษัทฯ ออกแบบและผลิตสื่อการศึกษาและของเล่นสำหรับเด็กพิการ ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทนคือ เล่นเส้น ชุดวาดเขียนสำหรับเด็กตาบอด ซึ่งปัจจุบันมีใช้งานในทุกโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศไทย และส่งออไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เมื่อ...

อ่านต่อ...

บริษัทฯ จัดฝึกอาชีพให้แก่คนพิการตามความสามารถของคนพิการประเภทนั้นๆ โดยโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการคือ การฝึกอบรม grphic designing ให้แก่คนหูหนวกเพื่อเข้าทำงานในสายงานกราฟฟิคดีไซน์ต่อไป
บริษัทฯ จัดกิจกรรมทางสังคมมากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนพิการก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมของเราได้ หากเราออกแบบสังคมให้เหมาะสมกับเขาด้วย เช่น พาน้องตาบอดไปดูหนัง (ร่วมกับ DTAC),กิจกรรมวิ่งด้วยกัน (ร่วมกับ Krungthai AXA) เป็นต้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ชุดวาดเขียนเล่นเส้น ทำให้เด็กตาบอดสามารถวาดภาพไ้ และกำลังจะมีโครงการต่อเนื่องกับธนาคารยูโอบี ในการสร้างศิลปินตาบอดขึ้นในประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปี การฝึกอบรม graphic designing ให้แก่คนหูหนวก กำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรม กิจกรรมวิ่งด้วยกัน ทำให้คนพิการกว่า 400 คน ได้มาออกกำลังกาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และทำให้นักวิ่งอีกกว่า 500 คน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเข้าใจคนพิการมากขึ้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-705-0474 , 081-891-8288
Email: info@klongdinsor.com
Website: http://www.klongdinsor.com
Facebook: https://www.facebook.com/Klongdinsor

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ เครือข่ายบริษัทที่ต้องการหรือมีการจ้างคนพิการเข้าทำงานในองค์กร
ผู้เข้าชม  5658