วิสาหกิจสุขภาพชุมชน

วิสาหกิจสุขภาพชุมชน

วิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพจาก Workplace Stress สนับสนุนองค์กรด้าน CSR สู่ Sustainable Development เสริมขีดการแข่งขันภาคธุรกิจ พร้อมช่วยสตรีให้หลุดพ้นวงจรยาฯ สร้างศักดิ์ศรีด้วยอาชีพที่มีคุณค่า
วิสาหกิจสุขภาพชุมชน
วิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างนวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพจาก Workplace Stress สนับสนุนองค์กรด้าน CSR สู่ Sustainable Development เสริมขีดการแข่งขันภาคธุรกิจ พร้อมช่วยสตรีให้หลุดพ้นวงจรยาฯ สร้างศักดิ์ศรีด้วยอาชีพที่มีคุณค่า

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ปัญหาการเจ็บป่วยจากการทำงานและใช้ชีวิตของคนยุค Thailand 4.0 ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่า Workplace Stress ซึ่งกระทบต่อระบบสมดุลย์ของร่างกาย ทำให้บั่นทอนคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพขององค์กร ด้วยนวัตกรรม ดัดจัดสรีระ ที่ใช้เวลา 10-20 นาทีต่อครั้ง สามารถคลายความล้าที่เกาะตัวให้โล่งได้เป็นสัปดาห์ องค์กรเรียกงานบริการนี้ว่า Human Maintenance Services และสิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่มของการทำงานี้คือ SHE ฝึกสตรีที่เคยต้องโทษ หรือกลุ่มเยาวชนสตรีชนเผ่าจากพื้นที่ของโครงการแม่ฟ้าหลวง ให้เป็นมืออาชีพด้านคลายความล้าเหนื่อย เป็นการช่วยสังคมภายนอกไปพร้อมกับการช่วยองค์กร

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ด้วยการที่ผมเป็นอายุรแพทยืโรคหัวใจ พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยมาขอคำวินิจฉัยและให้การรักษา แต่จากการตรวจร่างกายพบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วย Workplace Stress ซึ่งทำให้นอนหลับยาก ปวดตัว หัว บ่าไหล่ คอ ความดันสูง จึงได้คิดพัฒนาการคลายความเครียดล้านี้โดยไม่ต้องใช้ยา ซึ่งได้ผลดีมากจากการผสาน Stretvhing mauscle + Trigger point ผลคือไปแก้ปัญหาที่สมองส่วนที่สร้างความเครียดโดยตรง เกิดความโล่งในเวลาสั้นและได้ผลหลายวัน ต่อมาเพื่อขยายนวัตกรรมนี้จึงได้นำไปสอนให้กับสตรีด้อยโอกาสในเรือนจำ เพราะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในสงคมไทยได้มากขึ้นกว่าการทำเป็นธุรกิจ จึงเกิดเป็นกิจการเพื่อสังคมอย่างปัจจุบันนี้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การนำเรื่อง Workplace Stress ไปเล่าและสาธิตการคลายความเครียดล้าให้กับองค์กรใหญ่ๆอย่าง รัฐสภา สนช สปช ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้องค์กรที่ทำเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดูแลพนักงานที่เป็นสิ่งที่มีค่าขององค์กรให้มีความสุขโล่ง มีประสิทธิภาพในการทำงาน ทำงานอย่างมีความสุข และยิ่งเมื่อรู้ว่าคนที่มาให้บริการนั้น มาจากคนด้อยโอกาสทำให้คนและองค์กร อยากทำดีมากขึ้น และเมื่อเห็นว่าแท้จริงแล้วนี่คือการนำเอา ศาสตร์พระราชา หรือ ดอยตุงโมเดล มาปรับใช้กับเขตเมือง ให้คนมีอาชีพที่มีศักดิ์ศรี ไม่กลับไปทำร้านตนเอง ทำร้ายสังคมด้วยปัญหายาเพติดอีก จึงทำให้มีบริษัทมหาชนจำนวนมาก ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเข้าบริการอย่างต่อเนื่อง SHE ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมให้ทำบ้านกึ่งวิถี บ้านเธอเพื่อเป็นที่พักพิงเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีในสังคมเดิมๆของพนักงานของเรา ทำให้พวกเขาเป็นที่พึ่งของครอบครัว และเป้นตัวอย่างให้สตรีในเรือนจำมีความหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตตนเองๆได้เมื่อพ้นโทษ
ตอน วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จากบ้านกึ่งวิถีสู่สังคมยั่งยืน
กลุ่มสตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ มาให้บริการกับผู้มารอถวายสักการะ พระบรมโกศ ที่ท้องสนามหลวง
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นำการคลายความล้า 500 คน ต่อวันไปให้ผู้ทีมารอถวายสักการะพระบรมโกศทีท้องสนามหลวง

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เมื่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ SHE แก้ปัญหายาเสพติดในสตรีด้อยโอกาส เป็นการทำงานตามหลักการของดอยตุงโมเดล แต่เปลี่ยนจากหัตถกรรม ท่องเที่ยว มาเป็นงนบริการที่มีความต้องการอย่างมาก เป็น Global product จึงได้ชวนให้ขยายแนวคิดนี้ไปสู่รัฐบาล เพื่อเป็นการทำให้เห็นจริงเรื่อง "สานต่อที่พ่อทำ" และสร้างวิธีการบริการที่ทำให้ผู้มารับบริการมีส่วนร่วมในการทำตามที่พ่อสอน ด้วยการเชื่อมโยงเงินจากการบริการไปสู่การปลูกป่าอย่างถาวรของชนเป่าทางภาคเหนือ ลดการปลุพืชเชิงเดี่ยวที่ทำลายป่า ด้วยการหารายได้จากคนเมืองไปรักษาป่าไม้ไว้

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: she@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ งาน CSR ขงอรัฐวิสาหกิจ
ผู้เข้าชม  4363