กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง

กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง

จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้ โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้
กิจการเพื่อสังคมหนึ่งสี่หนึ่ง
จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้ โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากการเห็นความสำคัญของการเล่นในเด็กช่วงปฐมวัยกับความขาดแคลนของเล่นไม้ธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร จึงตั้งใจใช้การออกแบบทำให้เกิดผลิตภัณฑ์แห่งการให้ โดยสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นจะได้ของเล่นสำหรับบริจาคให้น้องหนึ่งชิ้น ชวนทุกคนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

- ความสำคัญของการเล่น ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญที่เด็กทุกคนเรียนรู้ผ่านการเล่น ของเล่นเปรียบเสมือนสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงช่วงเวลาวัยเด็ก อยากให้เด็กๆมีของเล่นไม้ธรรมชาติ - ความสำคัญของการลงมือทำ คุณค่าของของเล่นผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง คุณค่าของตนเองที่สามารถทำของเล่นเองได้ และคุณค่าของการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ทุกคนในสังคมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไป ท่ามกลางของเล่นที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ ๑4๑ เป็นทางเลือกแห่ง "การให้" ผ่านของเล่นไม้ธรรมชาติเหมาะสมกับเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยสำคัญที่เรียนรู้ผ่านการเล่น ซื้อสินค้าของ ๑4๑ หนึ่งชิ้นเท่ากับการร่วมบริจาคของเล่นไม้ 1 ชิ้น
สังคมแห่งการให้ ร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ
ความตระหนักรู้เรื่องการเล่นที่เหมาะสมตามวัย และภัยจากการให้ใช้เทคโนโลยีก่อนวัยที่เหมาะสม
ความตระหนักรู้เรื่องของคุณค่าของตนเองผ่านการลงมือทำ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

- สังคมแห่งการให้ร่วมกันเป็นผู้ให้และผู้รับ - ความตระหนักรู้เรื่องการเล่นที่เหมาะสมตามวัย และภัยจากการให้ใช้เทคโนโลยี่ก่อนวัยที่เหมาะสม - ความตระหนักรู้เรื่องคุณค่าของตนเองผ่านการลงมือทำ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-409-5711 , 081-615-0235
Email: 141products@gmail.com
Website: https://www.141craft.com
Facebook: https://www.facebook.com/141SE

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2153