DESIGN FOR DISASTERS

DESIGN FOR DISASTERS

เราเกิดขึ้นจาก "ความตั้งใจนิยม" ไม่ใช่ "ทุนนิยม" มุ่งเป็นสื่อกลางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามด้วย "การมองอย่างเปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจ" โดยยึดเรื่องของกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs
DESIGN FOR DISASTERS
เราเกิดขึ้นจาก "ความตั้งใจนิยม" ไม่ใช่ "ทุนนิยม" มุ่งเป็นสื่อกลางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามด้วย "การมองอย่างเปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจ" โดยยึดเรื่องของกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2553 กับกลุ่มคนเล็กๆที่มาจากต่างสาขาอาชีพทั้งนักออกแบบ ศิลปิน นักวิชาการ หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปที่เราหวังจะให้ได้เข้ามามีส่วนรวมกันแบ่งปันไอเดีย เพื่อร่วมหาทางป้องกันและเตรียมรับมือ"แบบระยะยาว"กับภัยภิบัติรุนแรงต่างๆรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เราเกิดขึ้นจาก "ความตั้งใจนิยม" ไม่ใช่ "ทุนนิยม" มุ่งเป็นสื่อกลางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามด้วย "การมองอย่างเปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจ" โดยยึดเรื่องของกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

กว่า 7 ปีที่ผ่านมา D4D ได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจกว่า 25 โครงการและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ
โครงการ "ห้องเรียนพอดี พอดี"เป็นความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ร่วมช่วยกันออกแบบ ระดมทุนและก่อสร้างอาคารเรียนที่อบอุ่นปลอดภัย จำนวน 9 แห่ง สำหรับโรงเรียนที่ได้รับความเสียจากเหตุการณ์ภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย
สื่อความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ เผยแพร่แก่เยาวชนไทยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยใน 6 ภูมิภาค สนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)และองค์การอนามัยโลก (WHO)
โครงการหนังสือการ์ตูนความรู้ "สามเณรน้อยรับมือภัยแผ่นดินไหว" สนับสนุนโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เพื่อเกิดความตระหนักและการรับมือภัยพิบัติอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อประเทศไทยและสังคมโลกมีความสุข ปลอดภัย สามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติหลังการเกิดภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 095-664-6659
Email: info@designfordisasters.org
Website: http://www.designfordisasters.org
Facebook: https://www.facebook.com/DesignForDisasters

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ งบประมาณในการจัดทำโครงการต่างๆ ณ ช่วงเวลาหนึ่งๆ ในบริบทที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม
ผู้เข้าชม  1292