บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีกระบวนการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแจสเบอร์รี่ ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่ พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

บริษัท แจสเบอร์รี่ จำกัด

จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย ผ่านรูปแบบการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีกระบวนการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้เกษตรกร และมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการตลาดและยกระดับการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้า และจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวแจสเบอร์รี่ ชาสมุนไพรแจสเบอร์รี่ พาสต้ากลูเต็นฟรีแจสเบอร์รี่ เป็นต้น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย (เกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล)

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

สามารถช่วยเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าว ให้มีช่องทางในการขายสินค้าคุณภาพในราคาที่เกษตรกรควรจะได้รับ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความต้องการบริโภคสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพอย่างแพร่หลาย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 065-964-9841
Email: info@jasberry.net
Website: https://www.jasberry.net
Facebook: https://www.facebook.com/siamorganic

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 5000000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  10396