The Guidelight

The Guidelight

The Guidelight ก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาตาบอดที่เห็นศักยภาพของคนตาบอดแต่เนื่องจากระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อ ทำให้การเรียนของคนตาบอดไม่มีประสิทธิภาพ พวกเราจึงอยากสร้างระบบที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาตาบอด
The Guidelight
The Guidelight ก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาตาบอดที่เห็นศักยภาพของคนตาบอดแต่เนื่องจากระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อ ทำให้การเรียนของคนตาบอดไม่มีประสิทธิภาพ พวกเราจึงอยากสร้างระบบที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาตาบอด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Total Solution for Educational Acheivement for the blind

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ก่อตั้งจากกลุ่มเพื่อนของนักศึกษาตาบอดที่เห็นศักยภาพของคนตาบอดแต่เนื่องจากระบบการศึกษาที่ไม่เอื้อ ทำให้การเรียนของคนตาบอดไม่มีประสิทธิภาพ พวกเราจึงอยากสร้างระบบที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาตาบอด

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

the guidelight เป็นบริการที่ช่วยให้นักศึกษาตาบอดเรียนจบโดยทำใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ Material Hub รวบรวมสื่อการเรียน Workshop พัฒนาศักยภาพ Toolkits เครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษาตาบอดมากขึ้น
Material Hub คอมมูนิตี้ที่รวบรวมสื่อการเรียนสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นและนักศึกษาทั่วไป
จัด workshop เพิ่มแรงบันดาลใจให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็น
เครื่องมือที่ช่วยให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษาตาบอดมากขึ้น

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

จากเดิมนักศึกษาตาบอดต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 1 เดือน เพื่อหาสื่อการเรียน ตอนนี้นักศึกษาตาบอดมีสื่อการเรียนใช้ภายใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาตาบอดได้จัดทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: Guidelight@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ เชื่อมต่อกับบริษัทที่ต้องเสียเงินให้กองทุนคนพิการตามมาตรา33
ผู้เข้าชม  1741