LARINN BY DOUBLE P

LARINN BY DOUBLE P

เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า
LARINN BY DOUBLE P
เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เริ่มต้นทำรองเท้าตั้งแต่ปี 2011 แต่เริ่มเข้าสู่การใช้ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติในปี 2013 ด้วยที่พื้นเพเป็นคนที่เกิดทางภาคเหนือและต้องการนำผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเป็นการช่วยให้ผ้าทอมือเป็นที่รู้จักผ่านรองเท้าและยังสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้า

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

แรงบันดาลใจได้มาจากคุณแม่ คุณตาคุณยาย คนพื้นเพของจังหัวดลำพูนทางภาคเหนือ ที่นิยมที่การใส่ชุดพื้นเมือง ตามประเพณีเมืองของภาคเหนือ ทำให้เกิดการซึมซับวัฒนธรรมประเพณีและกลายเป็นความชอบ เป็นความสุข ที่ได้ใส่ ความสุขที่ได้เห็นคนยังคงอนุรักษ์วิถีดั่งเดิม จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดพัฒนาในงานที่เราทำอยู่คือการขายรองเท้า ช่วยซื้อผ้าจากชาวบ้านที่ยังคงทอผ้า เป็นอาชีพ สร้างรายได้และรอยยิ้มของคนในชุมชน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เพิ่มการจัดจ้าง งาน การทอผ้า ในชุมชนทอผ้าลำพูน แนะนำแนวทางกระบวนการที่ทำงานได้อย่างยั่งยืน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เพิ่มจำนวนบุคคลช่างมือ ในการทอผ้าเพิ่มมากขึ้น การลดปริมาณการใช้สารเคมีในการย้อมผ้า

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: LARINN@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1434