บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง ภายใต้แนวทาง"ชุมชนน่าอยู่"ด้วยการดำเนินการตามวิถี"องค์กรคุณค่า"เพื่อพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
คงไว้ซึ่งสถานะผู้นำในการพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในกลุ่มเป้าหมายระดับกลาง-ล่าง ภายใต้แนวทาง"ชุมชนน่าอยู่"ด้วยการดำเนินการตามวิถี"องค์กรคุณค่า"เพื่อพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างสรรค์ธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยการสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับกระบวนการดำเนินงานภายใน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร ภายหลังจากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งยังรักษาการเติบโตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ความรับผิดชอบในกระบวนการ (In Process) ตามแนวทาง 6 Green LPN แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ (Out Process) ในรูปแบบของกิจกรรม นอกจากนั้นบริษัทได้จัดตั้งองค์กรแยกจากการดำเนินธุรกิจหลัก แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมและไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการประกอบกิจการ นับเป็นความรับผิดชอบอิงกระบวนการ (As Process) ได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น และบริษัทลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันองค์ความรู้แก่สาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีด้อยโอกาส ตามลำดับ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ปัจจุบันแนวคิด 6 Green LPN ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ - Green Enterprise การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์ - Green Design Concept การออกแบบผลิตภั...

อ่านต่อ...

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นจิตสำนึกความรับผิดชอบที่เริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงภายในองค์กรและภายในชุมชนที่บริษัทพัฒนา แล้วจ...

อ่านต่อ...

การสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ไม่มีอยู่ในการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบางส่วนของธุรกิจ ครอบคลุมการดำเนินงานของ 2 หน่วยงานได้แก่ สถาบันแอล.พี.เอ็น. และ กิจการเพื...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1271