บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตกาแฟออร์แกนิคที่เน้นคุณภาพ รสชาติเยี่ยม ด้วยกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์และพลิกฟื้นพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงราย สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
บริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตกาแฟออร์แกนิคที่เน้นคุณภาพ รสชาติเยี่ยม ด้วยกระบวนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์และพลิกฟื้นพื้นที่ป่าต้นน้ำในจังหวัดเชียงราย สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

“เริ่มแรกจากการที่เราไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่บ้านขุนลาว จังหวัดเชียงราย แล้วรู้สึกประทับใจ จึงมีแนวคิดต้องการรักษาป่านี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และไม่ต้องการให้เกิดการเผา หรือแผ้วถางรุกล้ำ เราจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน”

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า มีวนา - กาแฟเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาสูงถึงร้อยละ 50 ดังนั้นคุณสามารถปลูกกาแฟได้โดยที่คุณไม่ต้องไปทำลายและบุกรุกป่า - ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปตามมาตรฐานระดับสากล - การค้าที่ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร ตามหลักปฏิบัติ Fair Trade เพื่อพัฒนา เศรษฐฺกิจของชุมชนให้ดีขึ้น
เสริมสร้างให้เกษตรกรและชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กาแฟ"มีวนา” กาแฟออร์แกนิค พันธ์ุอาราบิก้าที่ปลูกใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ (Shade Grown) ในป่าบนภูเขา ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ควบคุมการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ปราศจากการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน
ขั้นตอนการสั่งสินค้ากาแฟมีวนา ทางออนไลน์

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

- ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟู ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในป่า และระบบนิเวศน์ในพื้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง - เกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนหวงแหนรักป่า ฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ - เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการเลิกใช้สารเคมีในการเกษตร และจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น - เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรสมาชิกจะมีรายได้ จากการขายกาแฟ มีวนามากถึง 90 ล้านบาทในเวลา 10 ปี - ชุมชนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ทุกคนในชุมชน เช่น สนามกีฬา อาคารเอนกประสงค์ เป็นต้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: MIVANA@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2839