บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

บริษัท แดรี่โฮม จำกัด

แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
บริษัท แดรี่โฮม จำกัด
แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

แดรี่โฮม ก่อตั้งข้นมาโดยมีวัตถุประสงค์จะผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมอินทรีย์ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากการได้สัมผัสกับกระบวนการทำฟาร์มแบบอุตสาหกรรมที่เน้นปริมาณผลผลิตสูงสุดมาเป็นเวลานาน ทำให้ตระหนักว่าเป็นวิถีการผลิตที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตไม่มีคุณภาพ อีกทั้งไม่ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ จึงทำให้แดรี่โฮมแสวงหาทางออกที่จะเป็นทางรอดของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

แดรี่โฮมพัฒนาระบบวิถีการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิคที่เหมะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เลิกการใช้เคมีเกษตรโดยสิ้นเชิง เกษตรกรเรียนรู้วิถีการพึ่งพาตัวเอง สร้างสรรค์ผลผลิตคุณภาพดีหลากหลายออกสู่ตลาด
ฟาร์ม ออร์แกนิค เราเลี้ยงดูวัวโดยยึดถือความสุขของวัวเป็นหลัก การให้วัวกินอาหารตามธรรมชาติ โดยหญ้าซึ่งเป็นอาหารหลักก็จะต้องปลอดสารเคมี วัวได้เดินอย่างอิสระบนทุ้งหญ้า ทำให้วัวมีความสุข วัวจะสุขภาพแข็งแรง ให้ผลผลิตน้ำนมออร์แกนิคที่เข้มข้น เต็มไปด้วยวิตามิน โปรตีน ไขมันและไม่มีสารก่อภูมิแพ้
ทุกเช้าและเย็น เมื่อเรารีดนมที่แสนอร่อย จาก แม่โคอารมณ์ดีของเรามาได้แล้ว น้ำนมจะถูกตรวจคุณภาพ อย่างละเอียด รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความมั่นใจ ก่อนจะส่งเข้ากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงงานนมแดรี่โฮม
แดรี่โฮมเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราที่จะผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ผลกระทบที่สำคัญ คือ การที่ระบบนิเวศในฟาร์มปรับตัวสู่สมดุล เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งพาตนเองได้ มีภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดี

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: DairyHome@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคอย่างฉลาดและส่งผลกระทบทางบวกกับสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าชม  14043