เทใจดอทคอม

เทใจดอทคอม

พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผู้ให้แนวใหม่ให้สามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค? หลากหลาย และมีผลชัดเจน ได้อย่างสะดวก และผ่านช่องทางใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆ เกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้
เทใจดอทคอม
พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผู้ให้แนวใหม่ให้สามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค? หลากหลาย และมีผลชัดเจน ได้อย่างสะดวก และผ่านช่องทางใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆ เกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

พื้นที่กลางทางเทคโนโลยี (technology platform) ในการเชื่อมโยงชุมชนผู้ให้แนวใหม่ให้สามารถ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค? หลากหลาย และมีผลชัดเจน ได้อย่างสะดวก และผ่านช่องทางใหม่ๆ เข้ากับยุคสมัย เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางที่เชื่อมโยงให้โครงการเพื่อสังคมเล็กๆ เกิดขึ้นจริง จะทำให้การแก้ไขปัญหาสังคมมีหลากหลายมิติและสำเร็จได้

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

จากการทำงานด้านสังคมพบว่าบ่อยครั้งที่เจอคนมีไอเดียดีในการแก้ปัญหาสังคม แต่ไม่มีทุนในการทำงานหรือเชื่อมโยงกลุ่มที่สนับสนุนให้ทำงานร่วมกันได้เพราะประเทศไทยยังไม่มีพื้นที่กลางสําหรับ โครงการเล็กๆที่น่าสนใจ สุดท้ายสังคมก็ขาดทางเลือกทำให้การแก้ปัญหายังเป็นเแบบเดิม ๆ ขณะเดียวกันองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมก็ถูกตัดงบประมาณหรือเงินบริจาคจากต่างชาติ เราจึงอยากสร้างพื้นที่ให้คนเล็กทั่วไปมาร่วมกันแก้ปัญหาสังคมในแบบฉบับที่เราต้องการ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

•รวบรวมโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ และวัดผลได้ •นําเสนอผ่านทางเว็บไซต์และสร้างช่องการที่สะดวกตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการดีๆ เข้าถึงแหล่งทุน •ให้สนับสนุนโครงการที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง •สามารถติดตามผลจากการให้ •เกิดโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 098-615-5885
Email: info@taejai.com
Website: http://www.taejai.com
Facebook: https://www.facebook.com/taejaidotcom

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2386