ภูคราม

ภูคราม

“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข
ภูคราม
“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

“ภูคราม” เป็นผลิตประเภทสิ่งทอ งานหัตถกรรมทำมือ และส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยการใช้ครามธรรมชาติ และใช้ฝ้ายทอมือเป็นหลัก โดยได้ทำงานกับกลุ่มชาวบ้าน ตำบลโคกภู จังหวัดสกลนคร กลุ่มเล็กๆ ที่ใช้เวลาว่างมาทอผ้า การทอผ้าใช้อารมณ์ทอแบบสบายๆ ไม่เครียด ถ้าหากเครียดจะไม่ทำ ดังนั้นผ้าของกลุ่มผู้ครามจะเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นด้วยความสุข

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เริ่มจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาล้วนทำงานในส่วนของชุมชนมีการกระตุ้นและพัฒนาชุมชนอื่นๆ ทำให้อยากกลับมาทำที่ชุมชนของบ้านเกิดตนเอง ซึ่งมีการพัฒนาน้อย ประจวบเหมาะกับป้ากลุ่มเล็กในชุมชนมีการกลับมาทอผ้า โดยไม่มีใครมาสนับสนุน ไม่มีตลาด จึงได้เริ่มเข้าไปหาตลาดให้ ขายให้ และทำให้เรามีรายได้อีกส่วนนึงด้วย หลังจากนั้นได้มาศึกษาการทำผ้าฝ้ายย้อมคราม ทำให้เห็นขั้นตอนทั้งหมดในการที่มีขั้นตอนการทำที่ยากและมีหลายขั้นตอน ต้นทุนต่างๆไม่สัมพันธ์กับราคาจึงอยากเป็นส่วนในการช่วยเหลือ รวมทั้งหากกลุ่มนี้เริ่มต้นได้ดี ก็อยากขยายไปสู่ชุมชนอื่นๆมีภาวะเช่นเดียวกัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

กระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของวิถีชิวิตท้องถิ่น โดยพยายามพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกับชาวบ้านให้เกิดรายได้เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตไปในตัว

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

- สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ภายในครอบครัวแก่คนในชุมชน - เป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์วิถีดั่งเดิม เช่น การทอผ้า เลี้ยงคราม ปลูกฝ้าย ปลูกคราม เป็นต้น - ลดการเดินทางขายแรงงานในเมืองหลวง - พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน - เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยน นำไปสู่แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตัวเอง - ชาวบ้านได้มีโอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการทำงาน - สร้างอาชีพให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-239-4156
Email: Bhukram.th@gmail.com
Website: http://
Facebook: https://www.facebook.com/Bhukram

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  4920