วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน

วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน

ข้าวที่ปลอดสารพิษแต่ละเมล็ดนั้นคือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสังคม การรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญโต ก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว
วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน
ข้าวที่ปลอดสารพิษแต่ละเมล็ดนั้นคือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งสังคม การรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญโต ก็รับผิดชอบต่อสังคม ต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการตลาดผลผลิตข้าว และพืชผักอินทรีย์ของนักเรียนโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

๑. กระบวนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่ใช้สารเคมี ต้องการเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ๒. แก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรด้วยทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร์
ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยงในการสต็อกข้าว
การเชื่อมต่อด้านการตลาด เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์จากชาวนาสู่ผู้บริโภค

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เกษตรกรเปลี่ยนวิถีการผลิตมาใช้เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการทำเกษตรกรรม มีรายได้ต่อครัวเรือนมากขึ้นกว่า ๒๐% รายได้ของเกษตรกรสูงขึ้น จากการจำหน่ายข้าวในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากข้าวได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: RaiCherntawan@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2326