บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด

1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน 5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง
บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน 5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด (Local Alike Co.,Ltd) มีวัตถุประสงค์ 1.ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยใช้การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชน 2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 3.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.ลดการย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง โดยการสร้างงาน 5.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันและสร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้ง โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครืองมือพัฒนาชุมชน โดยจัดทำเว็บไซต์ www.localalike.com ที่เป็นช่องทางในการสร้างการเข้าถึง ประชาสัมพันธ์และเชื่อมชุมชนกับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

สถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตมากขึ้น แต่การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น แต่นักท่องเที่ยวจำนวนมากกลับขาดโอกาสเข้าถึงและสัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชนท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบการท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนว่า การเติบโตของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 100% แต่กลับมีรายได้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่นเพียง 10%เท่านั้น ขณะที่มีชุมชนดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่จำนวนมาก แต่ขาดความไว้วางใจในการทำงานร่วมกันกับธุรกิจนำเที่ยว ขาดระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับนักท่องเที่ยว ขาดช่องทางการสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของคนในชุมชนที่มีความน่าสนใจ สู่สาธารณะ และขาดสิ่งอำนวยความสะอวกพื้นฐานในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ในปี 2555 โลเคิล อไลค์ รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism Platform) ที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของ"ประสบการณ์"และ"ชุมชน" ที่สนใจ โดยค้นหาผ่านฐานข้อมูลชุมชน ที่สามารถอ่านรายละเอียด แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ชมวิดีโอแนะนำชุมชนก่อนตัดสินใจ เลือกเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสร้างความน่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์ www .localalike.com ซึ่งตอบโจทย์เรื่องการเชื่อมต่อ ชุมชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยมีสินค้า/บริการ ประกอบด้วย 1.บริการจองโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน ผ่านเว็บไซต์ www.localalike.com ปัจจุบันมีการให้บริการ 3 รูปแบบ ได้แก่ โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน (Village Tours) โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ 1 วัน (Day Tours) และโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน (Activity Based Tourism) 2.บริการออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานศึกษาฯลฯ 3.บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับบุคคลและองค์กร
"น่าน" ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และประวัติ ศาสตร์ ร่วมออกเดินทางสัมผัสเมืองเก่าเมืองนี้ มีคนเคยบอกไว้ว่า น่านเป็นเมืองผ่าน ใครที่จะมาน่านต้องตั้งใจมาจริงๆ ลองตั้งใจไปน่านกันสักครั้ง ไม่แน่อาจหลงเสน่ห์เมืองเล็กๆเมืองนี้ก็เป็นได้
จะว่าไปแล้วใครๆก็น่าจะทราบว่า "สุโขทัย"คือจังหวดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในประเทศมาอย่างยาวนาน จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลก ใครๆก็ทราบว่า เมืองเก่าแห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายซ่อนตัวอยู่ โดยเ...

อ่านต่อ...

ย้อนเวลามาใช้ชีวิตที่เบาเบาย่านบ้านเก่าที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และสืบสานวัฒนธรรมและของดีเมืองเลย ผ้าฝ้ายแท้ 100%และกิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์ที่สร้างความปิติในหัวใจ จากนั้นขอชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวเมืองแห่งความสร้างส...

อ่านต่อ...

นอกจากความสวยงามของเกาะแก่งน้อยใหญ่ จนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองเกาะครึงล้านแล้วนั้น "ตราด"ยังควบตำแหน่งเป็นเมืองเกาะโนฝันของใครอีกหลายคนด้วย อาจเนื่องด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การเดินทางที่ค่อนข้างสะดวก ที่นี่จึงถือเป็นสวรรค์ของนักเดินทาง ปลายทางอาจเป็นความสวยงามของทะเล แต่ระหว่างทางก็สวยงามมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน โดยเฉพาะวิถีชีวิต และความน่ารักของผู้คน

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1. เพื่อสร้างความเข้าใจและภาคภูมิใจในถิ่นฐาน ซึ่งจะนำมาซึ่งการรักษาฐานทุนทางทรัพยากรและวัฒนธรรมของตน 2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างงานในท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ลดการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมือง 3. เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4. เสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง เพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email: localalike@setsocialimpact.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  9603