บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

• Vision: ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก “AOT Operates The World’s Smartest Airports” • Mission: ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการพัฒนาทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทอท. มอบเงินสนับสนุนโครงการทางการศึกษาแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเ...

อ่านต่อ...

โครงการ AOT พี่อาสา เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ในความรับผิดชอบของ ทอท. รวมทั้ง สำนักงานใหญ่ โดยมีพนักงาน ทอท. เป็นวิทยากร ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน
โครงการเส้นทางจักรยาน ทอท. ได้ดำเนินการจัดทำเส้นทางจักรยานบริเวณถนนรอบเขื่อนดินป้องกันน้ำท่วม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Sky Lane โดยได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
โครงการ “ตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดเป็น ประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในบริษัทชั้นนำ ที่เป็นผู้ประกอบการในท่าอากาศยานสุวรรณ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ พิจารณาเป็นรายกรณี
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2157