ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

มุ่งหมายที่จะเป็šนธนาคารที่ให้Œบริการด้Œานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้Œองการของลูกค้Œา มีความพร้Œอมด้Œวยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไวŒซึ่งความเป็šนสากล ตลอดจนการเป็šนธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มุ่งหมายที่จะเป็šนธนาคารที่ให้Œบริการด้Œานการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้Œองการของลูกค้Œา มีความพร้Œอมด้Œวยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไวŒซึ่งความเป็šนสากล ตลอดจนการเป็šนธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการดำรงชีวิตร่วมกัน ที่จะเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน กลยุทธ์และเป้าหมายของการลงทุนในสังคมและชุมชนของธนาคารในปีที่ผ่านมา ยังยึดมั่นอยู่กับภาพลักษณ์ที่ธนาคารได้นำเสนอและได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1. ด้านศิลปวัฒนธรรม และวรรณกรรมไทย 2. ด้านการศึกษาโดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย 3. ด้านการทำนุบำรุงสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจที่สังคมไทยเคารพและเทิดทูน ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสังคมและชุมชนในประเทศไทย โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขในการดำรงชีวิตร่วมกัน ที่จะเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของชาติอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ในปี 2558 ธนาคารดำเนินการจัดประกวดดนตรีไทยประเภทวงมโหรีระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวนกว่า 60 โรงเรียน และเผยแพร่ความสามารถของเยาวชนที่ได้รับรางวัล...

อ่านต่อ...

ด้านวรรณกรรมไทย ในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ริเริ่มโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง” ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เยาวชนไทยในระดับมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ภูมิภาค ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและสืบสานการประพันธ...

อ่านต่อ...

มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีพัฒนาการทางการศึกษาพื้นฐานที่เพียงพอต่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยในด้านการสนับสนุนเชิงกายภาพและถาวรวัตถุ ธนาคารได้เริ่ม “...

อ่านต่อ...

ธนาคารกรุงเทพตระหนักว่าศาสนาทุกศาสนาล้วนส่งเสริมให้คนเป็นคนดีและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม ธนาคารกรุงเทพจึงส่งเสริมและทำนุบำรุงงานด้านศาสนามาอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย ตั้งแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างไปจนถึง...

อ่านต่อ...

ในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากกิจกรรม “บัวหลวงรวมใจถวายพระพร” ซึ่งธนาคารได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นศูน...

อ่านต่อ...

แม้ว่าธนาคารจะดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน แต่ธนาคารก็ไม่ละเลยที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นผลผลิตจากชุมชน โดยในปี 2558 ได้คัดเลือกสินค้าชุมชนท้องถิ่นมาเป็นของที่ระลึก ตอบแทนให้กับลูกค้าและผู้มีอุปการคุณต่...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  2742