บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

"AVAUTIS" AVA = Breath "ลมหายใจ"

AUTIS = AUTISTIC "ออทิสติก"

AVAUTIS คือ "ลมหายใจของเด็กพิเศษ" 

            จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิเศษ 6 ครอบครัว ใน จ.พังงา ที่ไม่ยอมแพ้ในความกันดาร เมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อปรึกษา ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการดูแลเด็กพิเศษของแต่ละครอบครัว เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองและสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคม ปัจจุบันนี้ เด็กๆโตขึ้นเข้าสู่วัยทำงาน เราจึงร่วมกันสร้างงาน&สร้างกิจการ ให้เด็กพิเศษมีงานทำร่วมกับผู้ปกครอง โดยมี บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นศูนย์กลาง และนำกำไร 70% มาสร้างอาคาร อาคาร สถานที่ (Avautis Community) (แห่งแรกที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 5 ไร่ ในแนวทาง Naturopathy "ธรรมชาติบำบัด" เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีของธรรมชาติ และ ธรรมะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลระหว่างครอบครัวคนพิเศษ อยู่ร่วมกันแบ่งปัน เพื่ออนาคต ที่วันหนึ่งผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษ จะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดภาระต่อรัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม “เราจะเป็นต้นแบบธุรกิจ ให้เด็กพิเศษมีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเองลดภาระต่อภาครัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม” ตามวิถี วิสาหกิจเพื่อสังคม  ภายใต้ Brand "AVAUTIS" AVA = Breath "ลมหายใจ" AUTIS = AUTISTIC "ออทิสติก" AVAUTIS คือ "ลมหายใจของเด็กพิเศษ" 

WebSite Company www.specialchil.co.th 

WebSite Company www.AVAUTIS.com 

Contac Phone 0616636445

AVAUTIS Community

 

สินค้าและบริการ:

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

เด็กพิเศษส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีผู้ปกครองคอยช่วยในช่วงแรกๆของการทำงานหรือใช้ชีวิต อีกทั้งเขายังต้องการสภาวะแวดล้อมที่เข้าใจ(ปลอกภัย)เขา เพราะต้นทุนของเขา(ตัวเขาเองต้นทุนและความรุนแรงไม่เท่ากัน) (เขาต้องการการดูและเป็นพิเศษ ทั้งความรัก ความเข้าใจ สภาพแวดล้อมธรรมชาติและธรรมมะ)

 

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

        ด้วยข้อจำกัดของเด็กพิเศษ ที่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองในการดำรงชีวิต และการทำงาน โดยเด็กพิเศษทำงานร่วมกับผู้ปกครอง (พัฒนา+ดูแล+เลี้ยงดู+ความรัก+ความสุข+ความหวัง) และพวกเราจูงมือเดินไปด้วยกัน โดยมี บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็น ศูนย์กลางบริหารจัดการ ทั้งผลิตสินค้า จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ให้เกิดรายได้และมีกำไรมาสร้าง อาคาร สถานที่ (Avautis Community) (แห่งแรกที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา บนเนื้อที่ 5 ไร่ ในแนวทาง Naturopathy "ธรรมชาติบำบัด" เศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพิงอิงอาศัยกันตามวิถีของธรรมชาติ และ ธรรมะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูแลระหว่างครอบครัวคนพิเศษ อยู่ร่วมกันแบ่งปัน เพื่ออนาคต ที่วันหนึ่งผู้ปกครองเสียชีวิตหรือไม่สามารถดูแลพวกเขาได้ เด็กพิเศษ จะได้มีที่อยู่ มีที่กิน มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ลดภาระต่อรัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม “เราจะเป็นต้นแบบธุรกิจ ให้เด็กพิเศษมีกิจการเป็นของตนเอง สร้างอนาคตของตนเองลดภาระต่อภาครัฐสร้างประโยชน์แก่สังคม” ตามวิถี วิสาหกิจเพื่อสังคม Click ชมสื่อ Video AVAUTIS Community

ใน Concept สินค้าคุณภาพ เพื่อสังคมคุณภาพ

ในช่วง covid-19 เรามี Product AVAUTIS Alcohol Gel 75% นำเสนอท่าน เพื่อสนับสนุน AVAUTIS Community

 

 

ขอบพระคุณทุกการ สนับสนุน

กัมปนาท มหันต์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

Line MyShop https://shop.line.me/@avautis
โทร 061-663-6445 หรือ Line 

 

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
061-663-6445

Email:
kampanat1x@gmail.com

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : AVAUTIS COMMUNITY
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 1,500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ