ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ไร่ปลูกฝันปันรัก จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ศาสตร์พระราชา และกระบวนการฟื้นฟูหลักสูตร Peer Support court ของ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช คืนสู่สุภาภาวะ ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา บนพื้นที่ 49 ไร่

สินค้าและบริการ:

ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เช่น ผักสลัด ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกวางตุ่ง แตงกวา พริก มะเขือ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มะพร้าว มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง และไข่ไก่ จากการเลี้ยงแบบอินทรีย์

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช พึ่งพาตนเอง ด้วยศาสตร์พระราชา การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟู ทำให้ระบบนิเวศ สร้างความสมดุลในพื้นที่ การแบ่งโซนนิ่ง ในรูปแบบทฤษำีใหม่ 30 30 30 10 ทำให้ใช้พื้นที่ว่างให้เกิประโยชน์สูงสุด รายได้ที่เกิดจากการขายผลผลิตทางเกษตรแต่ละปี และจำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูจิตเวชด้วยหลักสูตร Peer Suport Course จำนวน 100 ท่านต่อปี โดยจัด 4 รุ่น รุ่น ละ 25 ท่าน

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
02-0004225

Email:
plookfun.mdsl@gmail.com

Website:
http://

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช ในประเทศไทย
ช่วงเวลา : 2022-01-11 - 2022-04-30
เงินทุน 250000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ