องค์ความรู้

Video

นิยามกิจการเพื่อสังคม

คู่มือเปลี่ยนโลกด้วยกิจการเพื่อสังคม

Books

คู่มือ Design Thinking

ไขความหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย ทีมงานจาก d.school มหาวิทยาลัย Standford ด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์วิริยา วิจิตรวาทการ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 8 ประเด็นสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความสับสนต่อการนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กร

Publication

ผลดีของการลงทุนเพื่อสังคม

การลงทุนเพื่อสังคม

SD Focus ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2558

Reading

School of Changemakers

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเหล่านักเปลี่ยนแปลงสังคมหรือคนที่สนใจแก้ไขปัญหาด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)
ผู้เข้าชม  1602