เชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับให้สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากขาดความพร้อมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการระบบสนับสนุนตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการจ้าง ขั้นตอนการจ้าง การสนับสนุนในระหว่างการทำงาน และการสร้างความเข้าใจในความต้องการที่หลากหลายระหว่างสถานประกอบการและคนพิการ สถานประกอบการจึงไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ครบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นกระบวนการจัดปรับการจ้างงานที่เหมาะสมกับความแตกต่างในสถานประกอบการ (CUSTOMIZED EMPLOYMENT) จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ในการลดช่องว่างความเข้าใจและการเข้าถึงการส่งเสริมการสร้างงานคนพิการอย่างยั่งยืน

ในปี ๒๕๕๙ WORKABILITY THAILAND และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกลุ่มภาคธุรกิจชั้นนำได้ริเริ่มโครงการศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจและการมีงานทำของคนพิการ (THE CUBE : Incubation Center on Business Innovation and Inclusive Employment for PWDs) เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบและคนพิการในการบ่มเพาะและเพิ่มขีดความความสามารถที่ตรงตามความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับความพิการให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับตลาดแรงงานในอนาคตที่มีแนวโน้มจะก้าวเข้าสู่สังคมของคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์ THE CUBE ดำเนินงานใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) พัฒนางานที่เหมาะสมกับความแตกต่างและระบบสนับสนุนการจ้างงาน (Job Matching) ๒) พัฒนาหลักสูตรกระบวนการฝึกงาน ดำเนินการคัดกรองและศักยภาพคนพิการ และ ๓) เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการในการวิเคราะห์งานที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักเชิงเจคติที่สร้างสรรค์ต่อการทำงานร่วมกับคนพิการในองค์กร (Job Analysis) โดยการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการสู่ระบบตลาดแรงงาน (job placement) ทั้งในและนอกสถานประกอบการ หรือการจ้างเหมาบริการ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะทำงานโครงการฯ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และแบบสอบถามความต้องการสร้างงานได้ทาง cubecenterthailand@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวหทัยพร เพทไสย โทร . ๐๒-๖๕๐-๑๑๒๙, ๐๘๙-๖๘๐-๑๒๓๓

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ

  1. Presentation นำเสนอโครงการ
  2. รายละเอียดโครงการ
  3. แบบสอบถามความต้องการสร้างงาน
  4. แบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าชม  1538