What is SET SE102 ? มารู้จักกับ SET SE102 กันเถอะ

 

 

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งโครงการ SET SE102 ในปี 2018 ได้เปิดรับผู้ประกอบการทางสังคม เพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจ  เป็นนักประกอบการที่แข็งแกร่ง ออกแบบการเรียนรู้ (Learning) เพื่อการเรียนทำ  (Activation) โดยเน้นที่กระบวนการ (Journey) ขั้นตอน (Process) ที่ช่วยลำดับเหตุและผลในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง

 

การสร้างผู้ประกอบการทางสังคม หมายถึง การสร้างความแข็งแกร่งทั้งในเชิงคุณค่า (Value Proposition) เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เพราะหากขาดองค์ประกอบส่วนใด ส่วนหนึ่งแล้ว ย่อมกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนองค์กร แม้ว่าจุดเริ่มต้นของแต่ละธุรกิจอาจมีความเป็นมาที่แตกต่างกัน แต่ Social Business หรือผู้ประกอบการทางสังคม อาจเริ่มทำงานจากโครงการระยะสั้น เช่น การเป็นมูลนิธิ การรณรงค์เล็กๆ หรือเป็นเพียงแรงบันดาลใจของคนเพียงคนเดียว ซึ่งหากโมเดลในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถออกแบบให้มีนวัตกรรม และจัดการได้อย่างเป็นระบบ ย่อมสามารถพัฒนาศักยภาพและขยายผลทั้งในส่วนขององค์กร และผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาทางสังคม อันเป็นเป้าหมายสูงสุด

 
SET SE102 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการทางสังคม เป็นนักประกอบการที่สร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้ในการค้นหา “ตัวตน” (Self) และองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า ในการออกแบบโปรแกรม SET SE 102 มีกระบวนการความสำคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจุดหมายปลายทาง โดยเน้นการปฏิบัติจริง จากลำดับของการเรียนรู้ “ตัวตน” ของผู้ประกอบการ

 

และต่อเนื่องในปีที่ 5 ที่มาพร้อมหลักสูตรการประกอบธุรกิจเชิงลึก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจทั้งในเชิงคุณค่า เป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ทางสังคม และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม พร้อมฝึกปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

นำโดย

คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มสายงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Accounting@Beginner ปูพื้นฐานเรื่องการเงินและการบัญชี

 • ประโยชน์ของการทำบัญชี
 • ประเภทของบัญชี
   

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Sustainability Advisor,The BrandBeing Consultant Co., Ltd.
Branding-Personal

 • What | Why of Brand
 • Roles of Social Brand and How to Build It
 • From Your Passion to Brand Purpose
 • Identify Your Brand Positioning

 

Branding-Corporate
 

 • Identify Your Brand Positioning
 • From Brand to Business, Turning the Brand to Value Proposition
   

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
BMC for SE

 • โครงร่างธุรกิจ Business Model Canvas
 • การสร้างคุณค่าของธุรกิจ Value Proposition

Pricing Strategy

 • วิธีคำนวณและคิดต้นทุนเพื่อคำนวณราคาขาย

อาจารย์ ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ ทีซิส

SE Club

 • Innovation Mindset
 • Digital Marketing
 • Entrepreneurial Mindset

Introduction to Social Entrepreneurship and Sustainable Business Model

 • ธุรกิจกับความยั่งยืน
 • แนวคิดและรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม
 • รากฐานของธุรกิจเพื่อสังคม
 • ความท้าทายใหม่ของธุรกิจ

Social Impact Assessment

 • ความสำคัญของการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
 • แนวทางการดำเนินการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
 • กลยุทธ์ในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม


คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
Managing Director& Trainer Dots Consultancy Co., Ltd.

Marketing Digital / Non Digital

 • การตลาดคืออะไร
 • การตลาดดิจิทัลคืออะไร
 • เครื่องมือการตลาดที่ควรรู้

  Content Marketing
 • Why & What of Content Marketing
 • Persuasive Content
 • Content Marketing Fundamentals
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว วันนี้ - 29 เม.ย. 2565

ที่ https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77690

หรือสอบถามโทร 0 2009 9999

 

 

ผู้เข้าชม  661