SE Gym Showcase : มาเรียมโอเชี่ยน

SET Social Impact มุ่งพัฒนา SE เข้มแข็ง สร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคม

 

 เรามีเป้าตั้งแต่เริ่มทำว่า มันเป็นความทุกข์ของคนในชุมชนที่ต้องแยกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย เราอยากให้เค้ากลับมา ต้องสร้างอาชีพให้เค้า ถ้ามีอาชีพเค้าก็ไม่ต้องไปทำงานที่นู่น”

“พอเราเข้าโครงการ SET Social Impact Gym ความคิดเราเริ่มชัดขึ้น เราเริ่มรู้เลยว่า การเงินสำคัญ ไม่ใช่พัฒนาชุมชนอย่างเดียว สังคมอย่างเดียว มันเกี่ยวกับการเงินด้วย ที่จะทำให้เรายั่งยืน หลัก ๆ เราต้องจับประเด็นเรื่องการเงินบัญชีให้อยู่ก่อน แล้วก็ความเป็นไปได้ของตลาดเรา ธุรกิจที่เราทำว่ามันเติบโตได้มั้ย”

 

มาเรียมโอเชี่ยน” แปรรูปอาหารทะเล ต่อยอดประมงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนชายแดนใต้

SET Social Impact Platform  แนะนำ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) SE เข้มแข็งผ่านข้อมูลเชิงลึกอัพเดทการทำงานและบอกเล่าผ่าน founder ซึ่งถูกคัดเลือกเข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดย “โค้ช” ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  6 รุ่น ในโครงการ SET Social Impact GYM วันนี้ผู้ประกอบการได้มีการทำงานสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่เติมเต็มพลังให้กับสังคมไทยในหลากหลายมิติ

มาเรียมโอเชี่ยน ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) จากอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปจากชาวประมงพื้นบ้านชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาชุมชน ให้กลุ่มชาวประมงมีรายได้ กลุ่มแม่บ้านมีอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องเดินทางไปทำงานต่างถิ่น 

เหตุความไม่สงบกระทบช่องทางทำมาหากิน: นิแย เจะอาแว หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน เล่าถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ และการทำมาหากินของชาวบ้านในพื้นที่ เช่นเดียวกับบ้านของเธอ ที่หมู่ 1 บ้านบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ราวหนึ่งในสามของคนในวัยทำงานอายุ 30- 40 ปี เลือกที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย แล้วปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานอยู่กับบ้าน หาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้านเป็นหลัก

จากประมงพื้นบ้านสู่โรงงานแปรรูปอาหารเต็มรูปแบบ: เมื่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ ชาวบ้าน 23 ครัวเรือน จึงรวมกลุ่มกัน พัฒนาจากการแปรรูปอาหารแบบพื้นบ้าน เช่น การทำข้าวเกรียบปลา มาสู่การรวมตัวในนาม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านบูดี” รับซื้อปลาจากท้องทะเลวัตถุดิบจากธรรมชาติที่กลุ่มชาวประมงหามาได้ มาพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เข้าสู่โรงงาน บรรจุหีบห่อที่ดูทันสมัย อย่าง ปลาทรายทุบปรุงรส และขนมคางกุ้งอบกรอบ

พัฒนาสู่อาหารฮาลาลมาตรฐานสากล:  จากนั้นได้มีโอกาสไปร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX ทำให้มองเห็นช่องทางในการขายสินค้า กลับมาปรับปรุงกิจการ จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน มาเรียมโอเชี่ยน จำกัด  ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ยกระดับระบบการผลิต จนได้มาตรฐาน อ.ย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาตรฐานอาหารฮาลาล และ GMP สามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ พร้อมกับขยายตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ

SET Social Impact ช่วยเพิ่มพลังไม่ต้องเดินตามลำพัง: หุ้นส่วนผู้จัดการ มาเรียมโอเชี่ยน ยอมรับว่าหลังจากทำธุรกิจมาได้สักพัก เริ่มสับสนถึงทิศทางการเติบโตในอนาคต เมื่อได้มาเข้าโครงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้เข้าใจบทบาทความเป็น SE ชัดเจนขึ้นว่า การทำเพื่อสังคม ต้องคำนึงถึงเรื่องการเงินควบคู่กัน จึงจะทำให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีโค้ชที่ทำธุรกิจจริงมาแนะนำ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นพี่เลี้ยง เป็นเพื่อนที่คอยประคองไม่ให้เดินไปตามลำพัง ทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นทวีคูณ

สร้างรายได้ให้สมาชิกวันละ 350 บาท: ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มาทำงานร่วมกันในนามของมาเรียมโอเชี่ยน มีประมาณ 110 คน รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีมานี้จากวันละ 150 บาท เป็น 350 บาท พร้อมกับตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้เป็น 300 คน เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น

หวังช่วยสร้างงานให้หมู่บ้านข้างเคียง: มาเรียมโอเชี่ยนยังวางแผนที่จะสร้างแบรนด์สินค้าในนามขององค์กรคือ “มาเรียมโอเชี่ยน ให้เข้มแข็งมากขึ้น” ขยายตลาดไปยังต่างประเทศนอกเหนือจากมาเลเซียและจีนที่ขายอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยจะเน้นไปที่กลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ขยายวงกว้างไปยังหมู่บ้านข้างเคียงในตำบลแหลมโพธิ์ ซึ่งมีประมาณ 1,000 ครัวเรือน ให้มีงาน มีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สามารถศึกษาข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเรียมโอเชี่ยน และธุรกิจเพื่อสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com หรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ “มาเรียมโอเชี่ยน” ได้ที่ https://www.facebook.com/Mariamoceanthailand

ผู้เข้าชม  652