SE Gym Showcase : พรานพอเพียง

SET Social Impact มุ่งพัฒนา SE เข้มแข็ง สร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคม

“ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนที่ทำ SE (Social Enterprise) อยากจะยืนได้ด้วยตัวเองสองขา มักจะแข็งแรงในฝั่งที่เป็นตัว S คือ เพื่อสังคม ส่วนฝั่งตัว E คือ ไม่แข็งแรง ไม่เข้าใจภาคธุรกิจ สิ่งที่ SET เพิ่มมาให้พิเศษ คือ มีอาจารย์และคนที่มีความรู้ภาคธุรกิจที่ชัดมากเป็นรูปธรรม ทำได้จริง มาสอนเรา มันง่ายมันจบในที่เดียว ความรู้ด้าน SE มันหายาก เช็คได้ว่าเราเป็น SE จริงรึเปล่า ต้องทำอะไรยังไง มีใครอยู่ตรงไหนบ้าง มีเพื่อนกี่คนแล้วที่อยู่ในโลก SE”

 

“พรานพอเพียง” เดินหน้าพันธกิจ “มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันสู่ชุมชน” มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพ รายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

SET Social Impact Platform แนะนำ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) SE เข้มแข็งผ่านข้อมูลเชิงลึกอัพเดทการทำงานและบอกเล่าผ่าน Co Founder ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดย “โค้ช” ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 รุ่น ในโครงการ SET Social Impact GYM

วันนี้ผู้ประกอบการได้มีการทำงานสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่เติมเต็มพลังให้กับสังคมไทยในหลากหลายมิติ

พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในรูปแบบของฟาร์มชุมชนเกษตรแบบผสมผสาน และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ของชาวบ้านหมู่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผลิตผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในแนวทางของ Zero Waste หรือ ลดขยะให้เป็นศูนย์

หัวหินไม่ได้มีแต่ทะเล ตามล่าความพอเพียง: ชัยภัฏ บุตรดี นักบินสายการบินพาณิชย์ บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ มาสร้างครอบครัวที่บ้านของภรรยาในอำเภอหัวหิน ซึ่งยังมีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมาก โดยตั้งใจที่อยากจะให้ลูกสาวมีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติเหมือนกับตนเองในวัยเด็ก  และได้มารู้จักกับ จักรภพ แสงแก้ว เพื่อนบ้านที่ทำการเกษตรอยู่ก่อนแล้ว โดยเมื่อพูดคุยกันถูกคอ ตกผลึกทางความคิด เห็นตรงกันในเรื่องการสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัย เพื่อครอบครับ  สร้างปัจจัย 4 พึ่งพาตนเองในการยังชีพ เพื่อความมั่นคงในชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำฟาร์มเกษตรออร์แกนิกแบบครบวงจร อาทิ การเตรียมดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ก่อนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม วิสาหกิจชุมชน และ บริษัท พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม ในเวลาต่อมา

แบบอย่างของความสำเร็จคือการลงมือทำให้เห็น:  พรานพอเพียงฯ มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ ซึ่งการเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม วิถีการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ มาสู่แนวทางใหม่ให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบถือเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้น สิ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้ดีที่สุดก็คือการลงมือทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปได้มาท่องเที่ยว เรียนรู้ ศึกษา รับประทานอาหารภายในฟาร์ม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพ โดยชุดความรู้ที่เผยแพร่นั้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้กับทุกอาชีพ

ไม่ต้องลองผิดลองถูก SET Social Impact ช่วยประหยัดเวลา: ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ ชัยภัฏ ไม่มั่นใจว่า พรานพอเพียงฯ เป็นธุรกิจเพื่อสังคม (SE) หรือไม่ แต่เมื่อได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ความรู้ความเข้าใจเป็นระบบมากขึ้น สามารถสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงจากต้นทางไปถึงปลายทางตอบโจทย์เป้าหมาย ตลอดจนต่อยอดทางความคิดในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเขียนแผนงานต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วกว่าเดิม

สร้างรายได้ให้สมาชิกครัวเรือนละ 500 บาทต่อวันตามเป้าหมาย: ปัจจุบันสมาชิกเกษตรกรที่ทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ หรือ Action Members ประมาณ 50 ครอบครัว ที่ไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ทั้งยังลดการเผาขยะได้ 100% ร่วมกันเป็นเครือข่ายผลิตผักและผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ผักสลัด และพืชสมุนไพร โดย ส่งให้กับโรงแรม รีสอร์ท บ้านพักอาศัย ในพื้นที่หัวหิน สามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอตามเป้าหมายที่กำหนดไว้วันละ 500 บาทต่อครัวเรือน

ขยายจำนวนสมาชิกและพันธมิตรคู่ค้าต่อเนื่อง: ตลอด  7 ปีที่ผ่านมา พรานพอเพียงฯ ทำงานสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์ Zero Waste และการเผยแพร่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรจนเกิดเป็นเครือข่ายสมาชิกกว่า 1,000 ครัวเรือน และยังหวังที่จะเพิ่มพันธมิตรคู่ค้าใหม่ ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ตามพันธกิจ “มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันชุมชน” อย่างต่อเนื่องต่อไป


ภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สามารถศึกษาข้อมูล พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม  และธุรกิจเพื่อสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของ พรานพอเพียง ฯ ได้ที่  https://www.facebook.com/PranPorPiangOrganicLifestyleFarm

 

ผู้เข้าชม  223