SE Gym Showcase : วรรณรักษ์ หัวหิน

SET Social Impact มุ่งพัฒนา SE เข้มแข็ง สร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคม


ผลผลิตจากการไปเรียน SET Social Impact GYM คือ ทำให้กลับมาขยายธุรกิจในอีก Business Unit นึง เหมือนเราอาจจะเคยไม่แน่ใจ หรือ ไม่มีความกล้าหาญพอ มีคนช่วยคิด มี Mentor สร้างความมั่นใ0เห็นถึงความจริงใจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยากจะให้ธุรกิจที่เป็น SMEs เป็น Social Enterprise เติบโต และขยายกิจการไปเพื่อช่วยเหลือผู้คน เราไม่ได้สะสมความร่ำรวย แต่สะสมความมั่งคั่ง ในอนาคตมันจะเป็นความยั่งยืนของประเทศเรา”  

 

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงอายุและเด็ก มองหาพันธมิตรขยายธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ 

SET Social Impact Platform  แนะนำ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) SE เข้มแข็งผ่านข้อมูลเชิงลึกอัพเดทการทำงานและบอกเล่าผ่าน ผู้บริหาร ซึ่งถูกคัดเลือกเข้าร่วมรับการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจโดย “โค้ช” ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  6 รุ่น ในโครงการ SET Social Impact GYM วันนี้ผู้ประกอบการได้มีการทำงานสร้างธุรกิจให้เติบโตควบคู่เติมเต็มพลังให้กับสังคมไทยในหลากหลายมิติ

“วรรณรักษ์ หัวหิน”  ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินการผ่านโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ที่ทำการเรียนการสอนมานานกว่า 17 ปี ฝึกอบรมทักษะ และผลิตบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ สร้างอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน ให้สามารถออกไปทำงานบริการสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ: ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการ ก่อตั้งโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลเมื่อปี 2549 เกิดจากการหลอมรวมประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมา ทั้งจากการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาชนบท และยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบกับพื้นฐานเดิมของครอบครัวทำกิจการรีสอร์ท ตลอดจนการได้มีโอกาสไปดูงานการดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งได้เคยทำธุรกิจค่ายสำหรับเยาวชนและทัวร์ผู้สูงอายุมาก่อน


จึงเล็งเห็นว่า แรงงานด้านนี้ไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจเปิดโรงเรียนเพื่อฝึกอบรมผู้ที่สนใจให้พร้อมเข้าสู่งานบริบาลผู้สูงอายุรวมไปถึงเด็ก เป็นความตั้งใจที่จะลงทุนทำธุรกิจ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม จากนั้นจึงค่อยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนาม บริษัท วรรณรักษ์ จำกัด และขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในปี 2562


  


โรงเรียนการบริบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข: อนันตรักษ์การบริบาลนอกจากจะได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังเป็นโรงเรียนการบริบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ในระยะเวลา 3-6 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการฝึกงาน

เมื่อเรียนจบ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลด้านโภชนาการ ทำความสะอาดร่างกายได้อย่างถูกวิธี เคลื่อนย้ายร่างกายได้อย่างปลอดภัย และจะได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจากกรมสนับสนุนการบริการ กระทรวงสาธารณสุข

สร้างอาชีพให้ผู้ว่างงาน ขาดโอกาสในสังคม: ปัจจุบันโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลสามารถสร้างผู้บริบาลเด็กและผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ประมาณปีละ 200 คน และมีผู้จบการศึกษาจากที่นี่ไปแล้วนับพันคน ออกไปปฏิบัติงานในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนอกพื้นที่ ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารับการอบรมในอดีตเคยเป็นผู้ว่างงาน ขาดโอกาสในสังคม เช่น แม่วัยใสตั้งท้องในวัยเรียน ฐานะยากจน หรือ เคยหลงผิดมาก่อน แต่อยากสร้างอนาคตใหม่ มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง บางส่วนสามารถศึกษาต่อจนทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพได้

SET Social Impact ช่วยต่อยอดทางความคิดขยายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม: ในช่วงที่โควิด – 19 แพร่ระบาดทำให้โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลต้องพักการเรียนการสอนไป 2 ปี และ วรรณรักษ์ หัวหิน ต้องพยายามประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด และเริ่มเล็งเห็นถึงความไม่แน่นอน ตัดสินใจขยายธุรกิจออกไปในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกัน เปิดร้านขายยา ณัฐนรีเภสัช ประกอบกับการได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำให้ได้ลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการบ่มเพาะจากโค้ชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อน จนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจคือ Sunny Home บ้านพักดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  

ตั้งเป้าขยายสาขา Sunny Home ทั่วประเทศ: Sunny Home ธุรกิจใหม่ของ วรรณรักษ์ หัวหิน ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทั้งยังสามารถรองรับแรงงานที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล โดยปัจจุบันเปิดให้บริการในรูปแบบของบ้านพักสไตล์รีสอรท์ที่หัวหินขนาด 25 เตียง ค่าบริการเริ่มต้นเดือนละ 25,000 บาท และกำลังจะขยายเพิ่มอีก 2 สาขาในจังหวัดอื่นภายในสิ้นปีนี้ (2566) และเพิ่มเป็น 20 สาขาในปีหน้า (2567)

ทั้งนี้ “วรรณรักษ์ หัวหิน”  มีเป้าหมายใหญ่ที่จะทำให้มีสาขาของ Sunny Home ครบใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าของ หรือไปใช้บริการในสาขาที่ใกล้บ้านได้ โดยจัดตั้ง Sunny Home  ในรูปแบบของการร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งอาจเป็นรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอสังหาริมทรัพย์ อาคารสถานที่ หรือพื้นที่ที่รอการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือขนาดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ต่อไป 

จุดประกายนำธุรกิจเพื่อสังคมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์: ดร. พรระวี ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำ “วรรณรักษ์หัวหิน” เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อสังคม  พิสูจน์ให้เห็นว่า การดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างมีสัมมาทิฐิ และสร้างประโยชน์เพื่อสังคม เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ลบล้างมายาคติและอคติที่เชื่อกันว่า ธุรกิจเพื่อสังคม ไม่จำเป็นต้องมีรายได้หรือกำไรมาก แต่ที่จริงแล้ว ธุรกิจเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุน ให้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสร้างผลตอบแทนที่ดีสามารถแบ่งปันคืนกลับไปให้สังคมเพิ่มเติมอีกด้วย

ภาคธุรกิจ และผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และธุรกิจเพื่อสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือสนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ “วรรณรักษ์หัวหิน” ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.wannarak.com/

ผู้เข้าชม  274