บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

อุดมการณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (We aim to)

เอไอเอสมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมด้วยการใส่ใจดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (What we do)

เอไอเอสแบ่งแนวทางในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1. ชุมชนที่มีสถานีฐานของเอไอเอสตั้งอยู่ (Direct Community) 2. สังคมโดยรวม (Society as a whole)
โครงการในชุมชนที่มีสถานีฐานของเอไอเอสตั้งอยู่ (Direct Community) 1.การส่งต่อคุณค่าจากสถานฐานสู่ความปลอดภัย และความอุ่นใจของชุมชน ด้วยเล็งเห็นว่าสถานฐานซึงต้องมีระบบไฟฟ้าหลักและระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับสถ...

อ่านต่อ...

ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของภาคธุรกิจที่มีต่อสังคม ที่เอไอเอสเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจ...

อ่านต่อ...

พร้อมแบ่งปัน (Want to share)

ซื้อสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความเชี่ยวชาญ
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4796