บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

จากปัญหาเด็กพิเศษที่เข้าสู่วัยทำงาน และผู้ปกครองที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ศักยภาพในการดูแลเด็กพิเศษลดลง ทำให้เกิด avautis  community ซึ่งเป็น ที่อยู่ ที่กิน ที่พัฒนาตนเอง และที่ทำงาน ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ ทำงานร่วมกันดูแลกันและกันด้วยความรักและเข้าใจ เมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปเด็กพิเศษมีการพัฒนาทั้งทางด้านการช่วยเหลือตนเองและทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ และความสามารถของแต่ละบุคคล ทำให้ ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ ใช้ชีวิตใด้ด้วยตนเอง มีความยั่งยืน เป็น Role Model ที่จะสามารถขยายไปยังพื้นอื่นๆที่ต้องการพัฒนา สร้างอนาคตให้เด็กพิเศษ 

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เด็กพิเศษ มีที่อยู่ ที่กิน ที่พัฒนาตนเอง ที่ทำงาน พึ่งพาตนเอง
ลดภาระต่อรัฐ สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 061-663-6445
Email: kampanat1x@gmail.com
Website: https://www.specialchil.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/avautisno1

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 1,500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  7654