ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ศาสตร์พระราชา และกระบวนการฟื้นฟูหลักสูตร Peer Support court ของ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช คืนสู่สุภาภาวะ ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา บนพื้นที่ 49 ไร่

ไร่ปลูกฝันปันรัก

ไร่ปลูกฝันปันรัก จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้าเมื่อเดือนธันวาคม 2564 ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ผลิตพืชด้วยเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว ต.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้ศาสตร์พระราชา และกระบวนการฟื้นฟูหลักสูตร Peer Support court ของ พญ.สมรัก ชูวานิชวงศ์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวช คืนสู่สุภาภาวะ ทั้งร่างกาย จิตใจและปัญญา บนพื้นที่ 49 ไร่

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช พึ่งพาตนเอง ด้วยศาสตร์พระราชา การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟู ทำให้ระบบนิเวศ สร้างความสมดุลในพื้นที่ การแบ่งโซนนิ่ง ในรูปแบบทฤษำีใหม่ 30 30 30 10 ทำให้ใช้พื้นที่ว่างให้เกิประโยชน์สูงสุด รายได้ที่เกิดจากการขายผลผลิตทางเกษตรแต่ละปี และจำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเวช

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูจิตเวชด้วยหลักสูตร Peer Suport Course จำนวน 100 ท่านต่อปี โดยจัด 4 รุ่น รุ่น ละ 25 ท่าน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 02-0004225
Email: plookfun.mdsl@gmail.com
Website: http://
Facebook: www.facebook/ไร่ปลูกฝันปันรัก

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 250000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  478