Want to learn

Local Alike ได้พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจใหม่ๆ ให้เกินขึ้น
529 ผู้เข้าชม
1 ใน SE ที่มีประวัติการทำงานมาอย่างยาวนาน และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาก
618 ผู้เข้าชม
สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาให้น้องๆเด็กพิเศษ เติบโตขึ้นมา และอยู่ร่วมในสังคมได้เป็นอย่างดี
386 ผู้เข้าชม
สร้างของเล่นที่เป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
367 ผู้เข้าชม
องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นโรคมะเร็ง
346 ผู้เข้าชม
B R E A D ได้พยายามที่จะจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาเพื่อนำรายได้ไปสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
390 ผู้เข้าชม
พาท่านไปพบกับ SE ที่มีชื่อว่า Heartist ที่มีการผลิตสินค้า ที่เกิดขึ้นโดยเด็กพิเศษ
480 ผู้เข้าชม
Relationflip ได้รวบรวมนักจิตวิทยามาแก้ไขปัญหาภายใน Office ในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ภายใน Office โดยเฉพาะ
438 ผู้เข้าชม
Flok rice ได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตหรือเกษตรกร กับผู้บริโภค โดยผ่านทาง Application
696 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16262